Utbildningsplan

Ljud- och musikproduktionsprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
KLJMG
Programansvarig
Henrik Carlsson
Erika Iljero
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2021-03-23.
Gäller fr.o.m. HT 2021.
Reviderad
Reviderad 2023-07-05.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2023.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För kandidatexamen skall studenten

Kunskap och förståelse
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap
om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
- genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem
- och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn
till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomförd utbildning skall studenten kunna


Kunskap och förståelse
- såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper i elektronik samt datateknik för
användning i ljudproduktion,
- såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och
lyssnandets funktioner,
- såväl muntligt som skriftligt visa kännedom om aktuella förändringar i
mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller audioteknologins påverkan.

Färdighet och förmåga
- spela in, mixa och färdigställa medierade ljud- och musikproduktioner,
- identifiera och i såväl muntlig som skriftlig form beskriva ett antal förelagda
ljudhändelser,
- skapa och realisera musik i produktioner för bestämda målgrupper,
- beskriva och analysera ljud- och musikproduktioner,
- initiera, planera, leda, genomföra och redovisa ljud- och musikproduktioner inom flera
tillämpningsområden,
- initiera, planera, genomföra ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet och
presentera detta i uppsatsform.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera ljud- och musikproduktioner enligt genrekonventioner och enligt ljud- och
musikbranschens praxis,
- i ord och handling visa medvetenhet om etiska principer i samband med ljud- och
musikproduktion,
- kritiskt analysera och diskutera både produktionsuppgifter och vetenskapliga arbeten.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet omfattar sex terminer, 180 högskolepoäng. Samtliga av programmets kurser ges
inom huvudområdet ljud- och musikproduktion, vars undervisning vilar på både vetenskaplig
och konstnärlig grund men betygssättning sker på vetenskaplig grund.


I programmets ljudproduktionskurser förvärvar studenter både kunskaper och färdigheter i
bl.a audioteknologi, ljudteori samt inspelnings- och redigeringsteknik. Stor vikt läggs vid
inspelnings- och redigeringsarbetets kreativa process. Förmågan att i praktiken kunna hantera
såväl olika typer av inspelningsutrustningar som skilda redigeringstekniker tränas.

Ett antal kurser i musikproduktion lägger väsentlig vikt vid konstnärligt skapande. Dessa
kurser innehåller också en skolning i projektarbetsformen, där studenten till slut praktiserar
sina projekthanteringskunskaper.


Programmets examensarbete är förlagt till mitten av termin fem, Kandidatexamensarbete 15
hp. Det utgörs av ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning som studenten utför med
tillgång till handledning.


Den första terminens kurser tjänar som en introduktion till områdets tekniska, gestaltande och
vetenskapliga aspekter och berör exempelvis radioproduktion, filmljud, audioteknologi och
ljudteori.

I termin två utvecklas och vidgas området genom kurser och moment som innefattar och
förenar praktiska och teoretiska aspekter av akustik, elektronik och flerkanalsinspelning av
musik i studio och konsertsammanhang, inklusive PA-teknikens grunder. Terminen avslutas
med en vetenskaplig uppsats på grundläggande nivå, där studenten genomför en avgränsad
studie inom ett eget valt ämne.


Kurserna i termin tre innebär en vidareutveckling av arbetet med musikproduktion genom
musikskapande, inspelning, redigering, musik- och produktionsanalyser samt studier av
produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion.


Under termin fyra utvecklas ytterligare praktiska och teoretiska dimensioner av ljud- och
musikproduktion, genom kurser och moment som innefattar produktionsarbete, genrestudier,
projekthantering och entreprenörskap.

Under femte terminen studeras vetenskapliga teorier och metoder och studenten skriver ett
självständigt examensarbete inom huvudområdet. Terminen avslutas med en kurs i
konceptutveckling inom medieproduktion..

Under den sjätte terminens kurs Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs 15 hp, genomförs en produktion i samverkan med andra yrkesföreträdare. Under programmets sista kurs Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion 15 hp genomförs en produktion i samverkan med andra yrkesföreträdare. Den avslutande kursen ska vara förlagd till någon ljud- eller musikproduktionsverksamhet.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser ingår i huvudområdet Ljud- och musikproduktion.

Termin 1
Introduktion till medieproduktion 7,5 hp
Audioteknologi 1, 7,5hp
Ljudteori 7,5 hp
Ljudskapande till rörliga bilder 7,5 hp

Termin 2
Inspelning i studio 7,5 hp
Liveljud och liveinspelning 7,5
Audioteknologi 2 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp

Termin 3
Musikskapande 7,5 hp
Analys av musikproduktioner 7,5 hp
Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion 7,5 hp eller Produktionsprocesser inom musikproduktion, 7,5 hp
Från idé till master 7,5 hp

Termin 4
Möten med skilda musikgenrer 7,5 hp
Entreprenörskap för medieproducenter 7,5 hp
Medieproduktion som projektarbete 15 hp

Termin 5
Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp
Kandidatexamensarbete i Ljud- och musikproduktion 15 hp
Konceptutveckling inom medieproduktion i Ljud- och musikproduktion 7,5 hp

Termin 6
Projektarbete inom medieproduktion, fördjupningskurs 15 hp
Arbetsplatsförlagd utbildning för medieproduktion 15 hp

 

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion (Degree of Bachelor
of Arts, Main Field of Study: Sound and Music Production).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Summary in English

Knowledge and Understanding
- demonstrate in both spoken and written form knowledge of electronics and computer
technology for use in sound production,
- demonstrate in both spoken and written form knowledge of the physical properties of
sound and the functions of listening,
- demonstrate in both spoken and written form knowledge of current changes in
production within the media industry, especially with regard to the impact of audio
technology.

Skills and Abilities
- record, mix and finalise mediated sound and music productions,
- identify and in both spoken and written form describe a number of audio events,
- create and realise music in productions for specific target groups,
- describe and analyse sound and music productions,
- initiate, plan, lead, complete and report on sound and music productions within several
areas of application,
- initiate, plan and complete a piece of scientific work within the main field of study, and
present this in the form of an academic paper.

Evaluation Ability and Approach
- evaluate sound and music productions according to genre conventions and according to
practices within the sound and music industry,
- in words and action demonstrate awareness of ethical principles in connection with
sound and music production,
- critically analyse and discuss both production tasks and scientific works.

7. Övrigt

De två sista terminerna läses tillsammans andra medieproduktionsprogram.


För att inkludera programmets namn i examensbeviset fordras minst 150 hp av
programmets kurser. I dessa ska kursen Kandidatexamensarbete 15 hp ingå.