Delta i amningsstudien

Idag saknas kunskap och forskning om vad som påverkar amning och hur ett optimalt amningsstöd kan utformas. I projektet amningsstudien söker vi blivande mammor som vill bidra till att förbättra amningsstöd för mammor som vill amma och för hälso- och sjukvårdspersonal.
Bebis ligger på sin mamma och ammar

Så deltar du i amningsstudien

Du som är gravid och bor inom en fem mils radie från Falun kan anmäla ditt intresse för att delta.

Ditt deltagande består av två delar, frågor som du besvarar via en app och att du lämnar in prover. Allt detta kan du genomföra i ditt hem.

Frågor via en app

Du kommer få svara på frågor vid sex tillfällen via en app (mobilapplikation) som handlar om till exempel din amning, hälsa, socialsituation och hur du upplever medverkan i studien. Du ska även registrera amningstillfällen i appen.

Frågorna kommer att skickas ut en gång under graviditet samt dag 2, 5, 14, 30 och 60 efter förlossningen eller fram till amningen avslutats.

Antal frågor varierar, ungefär 20 frågor dag 2, 5, 14 och 30 och ungefär 70 frågor dag 60, det förväntas ta ungefär 10–30 minuter per gång att fylla i.

Journaldata om din graviditet och förlossning inhämtas till forskningsprojektet, och BB meddelar födelsedag för din bebis så att du får frågor skickade till dig på rätt dag.

Inlämning av prover

Du kommer få ett provtagningskit skickat till dig där du själv samlar in prover på din saliv, hår och bröstmjölk. Provinsamling av saliv och bröstmjölk samlar du in dag 2, 5, 14, 30 och 60 efter förlossningen eller fram till att amningen avslutas. Hårprov samlar du in vid ett tillfälle under graviditet samt dag 14 efter förlossningen.

Saliv och bröstmjölk fryser du sedan in i din frys. Proverna hämtas upp av projektansvarig hemma hos er efter överenskommelse och sker på ett Coronasäkert sätt.

Bakgrund och syfte med amningsstudien

Kunskap saknas om varför vissa mammor avbryter amningen tidigare än de hade tänkt sig och om vilka faktorer som påverkar amningslängden. Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar amning under de första månaderna efter förlossningen. Denna kunskap är viktigt såväl för den enskilda mamman som vill amma som för hälso- och sjukvårdspersonal som ska erbjuda ett effektivt amningsstöd.

Under 2021 genomför Högskolan Dalarna en pilot av amningsstudien. Det är för att undersöka genomförbarheten av studien. Efter eventuella justeringar kommer studien att genomföras i stor skala med fler medverkande kvinnor.

Vem kan delta i amningsstudien?

Du som är gravid och bor inom en radie av fem mil från Falun är välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i studien.

Ersättning och försäkring

Ett presentkort på 500 kr kommer att betalas ut till deltagare efter genomförd datainsamling. Ersättningen är skattefri.

Deltagande i forskningsprojekt täcks av patientskadeförsäkringen.

Vad innebär provinsamlingen för deltagande mammor?
Du kommer få lämna prover på din saliv, hår och bröstmjölk. Provinsamling av saliv och bröstmjölk samlar du in dag 2, 5, 14, 30 och 60 efter förlossningen eller fram till att amningen avslutas. Hårprov lämnas under graviditet samt dag 14 efter förlossningen.

Du kommer få ett provtagningskit skickat till dig där du själv samlar in proverna. Saliv och bröstmjölk fryser du sedan in i din frys. Proverna hämtas upp av projektansvarig hemma hos er efter överenskommelse och sker på ett Coronasäkert sätt.

Du behöver samla in ungefär 6 ml saliv och 2–10 ml bröstmjölk vid varje tillfälle. Hårprov kommer att tas genom att klippa av en cirka 0,5 cm tjock hårtofs från bakhuvudet nära skalpen, en gång under graviditeten och sedan dag 14 efter förlossningen.

Det finns också möjlighet att lämna bröstmjölksprover om du får en mjölkstockning eller upplever otillräcklig mjölkmängd.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Risken vid medverkan i studien bedöms som minimala, studien bedöms inte innebära någon risk för komplikationer. Det finns en risk att det upplevs som påfrestande och/eller stressande att lämna data i nyföddhetsperioden. Forskarna har försökt minimera antalet frågor genom att använda vissa journaldata. Vi erbjuder även provtagning i hemmiljö för att minska belastningen vid medverkan.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Dina svar och det material som samlas in kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Forskningshuvudman och ansvarig för era personuppgifter är Högskolan Dalarna. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att forskning som utförs av högskolor är av allmänt intresse.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har ni rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om er som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Ni kan också begära att uppgifter om er raderas samt att behandlingen av era personuppgifter begränsas.

Personuppgifterna kommer att lagras i 10 år efter publicering av forskningsdata. Om ni vill ta del av uppgifterna ska ni kontakta projektledaren för studien Jenny Ericson eller dataskyddsombudet vid Högskolan Dalarna. Om ni är missnöjd med hur era personuppgifter behandlas har ni rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Studiens resultat kommer att presenteras muntligt för personal inom hälso- och sjukvården samt i vetenskapliga tidskrifter och i dessa presentationer kan ingen förstå vem/vilka som deltagit i studien.

Vad händer med mina prover?

De prover som tas i studien förvaras kodade i en så kallad biobank. Biobankens namn är Biobank Dalarna, 873 Forskningsprover och kliniska prövningar och den finns vid Falu lasarett. Huvudman (ansvarig) för biobanken är Region Dalarna.

Du har rätt att säga nej till att proverna sparas. Om du samtycker till att proverna sparas har du rätt att senare ta tillbaka (ångra) samtycket. Dina prover kommer i så fall att kastas eller avidentifieras. Om du vill ångra ett samtycke ska du kontakta projektledaren för studien Jenny Ericson.

Proverna får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Om det skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer etikprövningsnämnden att besluta om du ska tillfrågas på nytt.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Om du vill ta del av dina individuella data och/eller resultatet av hela studien kontakta projektledaren för studien.

Om du inte vill ta del av eventuella analysresultat behöver du inte göra något.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande kan du kontakta projektledaren för studien Jenny Ericson.

Kontakt för amningsstudien
Universitetslektor omvårdnad
Kontakt för hantering av personuppgifter
Senast granskad:
Senast granskad: