Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Är du verksam som lärare inom grund- eller gymnasieskolan och saknar behörighetsgivande lärarexamen? Genom VAL (Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärarexamen) kan du komplettera för att nå en behörighetsgivande examen.

För vem är VAL aktuellt?

Behörighetskravet för VAL är att du är verksam som lärare och undervisar i det eller de ämnen som kan nås examen i. VAL får omfatta maximalt 120 hp, vilket vanligen innebär att sökande behöver ha minst 37.5 hp studier som kan ingå i examen (undantag den som har minst åtta års lärarerfarenhet samt yrkeslärare). Den som kan antas får en individuell studieplan där det framgår vad som behöver läsas för att nå examen.

Utbildningen planeras vanligen med 50% studietakt. Av studieplanen framgår vilka kurser som är aktuella och undervisningen består av både egna studier och nätbaserade träffar på dagtid. Vissa kurser kan komma att förläggas till annat lärosäte och ges även då huvudsakligen nätbaserat. Nätundervisningen sker digitalt och kräver att du kan delat både med ljud och bild. För många kurser är det en campusträff i Falun per termin. Kurser med ett större antal campusförlagd undervisning kan

I en lärarexamen ingår utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ämneskurser. För den som är VAL-antagen görs VFU på den skola där anställningen finns och den planeras utifrån den sökandes lärarerfarenhet.

Studietiden beror på vilken examen som avses samt tidigare studier och lärarerfarenhet. Har du en påbörjad ej avslutad utbildning från Högskolan Dalarna före 2011 kan du vara aktuell. Hör av dig för vägledning. 

För dig som är verksam inom förskolan eller fritidshemmet hänvisar vi till andra lärosäten som erbjuder VAL. 

Utbildningens innehåll

I VAL ingår ämnesstudier, utbildningsvetenskap samt verksamhetsförlagd utbildning. Vanligen planeras studierna så att ämneskurserna avklaras först. Ämnesstudierna kan variera utifrån tidigare studier i ämnet. Studierna i UVK och VFU omfattar de examensmål som anges enligt Högskoleförordningen och som gäller för alla olika lärarexamen. De behandlar bland annat skolans organisation och samhällsuppdrag, undervisning, lärande, ledarskap, bedömning och betygsättning samt sociala relationer och konflikthantering.

Den som har arbetat som lärare eller förskollärare i minst åtta och ett halvt år har möjlighet att få en förkortad studiegång. Enligt förordningen krävs det att sökande hade en tjänst den dag som infaller sex månader före sista dag för ansökan till utbildningen samt har arbetat minst åtta år som lärare senast sex månader innan sista ansökningsdag till utbildningen med en total omfattning av minst 75%. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Undervisningen ska i huvudsak ha varit i det ämne/ämnen – skolämne som sökande har möjlighet att nå en examen i. Detta resulterar i en studieplan om 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna samt dessutom eventuella ämnesstudier upp till kraven för examen.

 • Ämnesstudier
 • Skolans samhällsuppdrag – VAL, 7,5 hp
 • Didaktik och ledarskap – VAL, 7,5 hp
 • Utveckling och lärande – VAL, 7,5
 • Bedömning och betygssättning – VAL, 7,5 hp
 • Sociala relationer och konflikthantering, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning – VAL, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VAL), 7,5 hp
 • Självständigt arbete med inriktning mot utvärdering och utvecklingsarbete – VAL, 15 hp


För studenter antagna med mer än 8 års lärarerfarenhet erbjuds följande kurser:

 • Ämnesstudier
 • Didaktik och bedömning – VAL, 7,5 hp 
 • Utveckling, lärande och ledarskap – VAL, 7,5 hp
 • Sociala relationer, skolans historiska utveckling och samhällsuppdrag – VAL, 7,5 hp
 • Självständigt arbete – VAL, 7,5 hp

Observera att varje student får en egen individuell studieplan där hänsyn tas till tidigare studier samt andra meriter. 

Examen

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att nå Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs F-3 samt 4-6, Ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 samt gymnasiet och Yrkeslärarexamen.

Inom VAL finns också möjlighet att nå äldre lärarexamina under förutsättning att den sökande har studier innan 2011 som kan ingå i examen.

Kontakt med arbetslivet

Under utbildningen erbjuds verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU-perioden ska en VFU-handledare utses. Det är rektor/VFU-koordinator på skolan som ska utse VFU-handledare och ett avtal mellan Högskolan Dalarna och skolhuvudman ska upprättas. VFU inom VAL förläggs vanligtvis under en hel termin och med 25% studietakt. VFU:n ska vara inom något av de undervisningsämnen som examen är planerad mot.   

Senast granskad: