Forskningsprojekt: Sjuksköterskor i frontlinjen av COVID-19 pandemin

Projektledare
Ann Rudman
Deltagare
Anna Ehrenberg
Sara Melander
Dara Rasoal
Lars Wallin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Sjuksköterskor har varit i frontlinjen av COVID-19-pandemin och de stressorer som de utsatts för kan orsaka hälsoproblem som till exempel posttraumatisk stressyndrom (PTSD) i en grupp som redan innan pandemin var i riskzonen. PTSD är en sjukdom som utvecklas efter att en person varit med om en traumatisk händelse som till exempel att möta stort lidande och död.
Syfte: Att genomföra en nationell kartläggning av COVID-19 pandemins effekt på sjuksköterskors arbetssituation, hälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) i tre nationella kohorter för att skapa ett kunskapsunderlag utifrån vilket långsiktiga strategiska program kan utvecklas.
Genomförande: En uppföljande enkätundersökning genomförs i en nationell longitudinell studie av sjuksköterskors tillvaro (LUST). De sjuksköterskor som ingår i studien representerar många olika perspektiv då 95 % av studiedeltagarna som deltog år 2018 arbetade inom hälso- och sjukvården i flera olika funktioner/roller. En speciellt anpassad enkät med relevans och aktualitet för arbetet under pandemin utvecklas gemensamt med forskare med expertis gällande PTSD och sjuksköterskor i de verksamheter som belastats mest under COVID-19 pandemin.
Förväntat resultat: Studien förväntas bidra med kunskap om hälso- och arbetsmiljösituationen hos sjuksköterskor år 2021 ett år efter COVID -19 pandemins start. Denna kunskap kan användas som underlag för ett strategiskt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdens olika verksamheter som syftar till att förhindra ohälsa, sjukskrivning, låg arbetstillfredsställelse och negativ personalomsättning orsakat av pandemin.
Nyckelord
Omvårdnad Professionell Stress Utbrändhet Konsekvenser Kohort longitudinell Covid-19 pandemin Omvårdnad arbetskraft, Nursing Professional Burnout Consequences Cohort longitudinal Prospective Covid-19 pandemic Nursing workforce
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
AFA Försäkring
Publikationer