Forskningsprojekt: Mikrobaserade beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering- MIRANDA

Projektledare
Tobias Heldt
Deltagare
Omar Alnyme
Daniel Brandt
Beatrice Waleghwa
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Föreliggande projekt syftar till att vidareutveckla mikrobaserade beslutsstöd att användas av offentliga planerare för effektivare och mer hållbara beslut kring infrastrukturinvesteringar i samband med destinationsutveckling. Målsättningen med projektet är i första hand att öka förståelsen för turismens omfattning på lokal och regional nivå. Genom projektets vidareutvecklade modell möjliggörs bättre prognoser över lokala och regionala effekter av turism vilket bidrar till ökad förståelsen av de nationella effekterna av turismen att användas för planering av infrastrukturinvesteringar kopplade till turism.
Det huvudsakliga resultatet av projektet är en metodik för datainsamling inkluderat en modell för beskrivning av effekter samt ett BI-verktyg för att visualisera turismens volymer och effekter. Projektets slutresultat förväntas kunna möta behovet från planerare på flera nivåer om att kunna beskriva såväl de företagsekonomiska som de samhällsekonomiska effekterna av turism bättre.
Nyckelord
Turismplanering, Beslutsstödsverktyg, Turismekonomiska effekter , Tourism planning, decision support tool, Economic effects of tourism
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
Tillväxtverket
Trafikverket
Publikationer