Forskningsprojekt: Coordinate (teknik för att stödja beslut för äldre personer boende hemma)

Projektledare
Marie Elf
Allison Jones, Evidence Practice-based Center University of Alberta
France Légaré, Faculty Medicine Universitt Laval (Quebec)
Louise Meijering , Faculty of Spatial Sciences University of Groningen
Deltagare
Lena Dahlberg
Kevin McKee
Susanna Nordin
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Teknik har potential att öka äldre människors engagemang i beslut som rör deras livs- och boendesituation. I projektet Coordinate som är finansierat av EU inom programmet "More years, better lives" (MYBL) medverkar Kanada, Nederländerna och Sverige. Via integrerad kunskapsöverföring samarbetar äldre, närstående, vård- och omsorgspersonal, teknikpartners och andra intressenter kring utveckling, användning och utvärdering av teknik.
Komponenter
o Fallstudier och mixade metoder för att utforska äldres användning av miljön i och utanför bostaden
o Samskapande med slutanvändarna för att skräddarsy tekniken efter deras behov
o Datatriangulering i medverkande länder med hänsyn till olika sjukvårdssystem, geografi och regelverk

Aktivitetsfaser
o Fas 1: Data via globalt positioneringssystem (GPS) används för att samla in rumslig data. Aktivitetsdagböcker ger data om aktiviteter som kan jämföras med GPS-data. Via intervjuer erhålls djupare kunskap om äldres rörelsemönster i och utanför bostaden samt hur de äldre ser på miljön, sin hälsa och sitt välbefinnande.
o Fas 2: Samproducerad utformning av teknikstöd. Baserat på data från fas 1 kan samarbete ske med slutanvändare för att skapa en teknisk lösning som stöd för beslut.
o Fas 3: Utvärdering av användarnas erfarenheter av det nya teknikstödet. Erfarenheter inhämtas från personer som har använt tekniken och inställning att fortsätta använda den.
o Fas 4: Jämföra data. Syntetisera information från tidigare faser och jämföra data mellan de medverkande länderna, samt utvärdera skillnader och likheter mellan landsort och tätort.

Projektets huvudsakliga mål:
o Medvetenhet hos äldre personer, närstående, vård- och omsorgspersonal, teknikpartners, forskare, beslutsfattare och allmänheten om teknikens möjligheter som stöd för äldre
o Vidareutveckling av nuvarande beslutsmodeller kring delat beslutsfattande
Nyckelord
Äldre personer, hem, GPS, teknik, samskapande, Older person, home, GPS, technology, co-creation
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Vårdvetenskap
Finansiärer
FORTE
Publikationer