Forskningsprojekt: MARA - mobilitet och tillgänglighet på landsbygden

Projektledare
Deltagare
Omar Alnyme
Daniel Brandt
Tobias Heldt
Maria Thulemark
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Nya lösningar och affärsmodeller ska utvecklas för hållbar mobilitet, kopplat till både lokalbefolkning och turisters behov. Projektet är ett internationellt projekt med 12 partners från nio länder i Östersjöregionen. (https://www.mara-mobility.eu/). Mer om projektet: https://www.du.se/sv/Samverkan/cetler---centrum-for-besoksnaringsforskning/mara--mobility-and-accessibility-in-rural-areas/

Inom projektet ska lokalbefolkningens, näringslivets och turisternas mobilitetsmönster och behov kartläggas. Det sker exempelvis genom mobildata där man kan följa dags- och säsongsvariationer i rörligheten av personer och transporter.

I den svenska delen av projektet samverkar forskare från CeTLeR med samhälls- och trafikplanerare från Trafikverket. En del av projektet kommer undersöka hur en modell för visualisering av befintlig mobilitet kan tas fram, vilket kan presentera hur transporter sker, vart de sker och till vilka punkter. Detta sker genom en dynamisk karta vilken gör det möjligt att se förändringar över tid. Modellen skapas med hjälp av att sätta samman flera olika typer av datamaterial och visualisera genom GIS.

Den andra delen som vi i Sverige kommer att arbeta med är att skapa bättre aktörssamverkan och samförståelse för infrastrukturplanering och utveckling i tidiga skeden av planeringsprocessen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Turismvetenskap
Finansiärer
InterReg Baltic Sea
Trafikverket
Publikationer