Forskningsprojekt: Fysisk aktivitet, rörelsekontroll och muskelaktivitet hos personer med långvarig smärta

Projektledare
Björn Äng
Deltagare
Roger G Nyberg
Veronica Sjöberg
Linda Vixner
Jens Westergren
David Conradsson, NVS Karolinska Institutet
Maria Hagströmer, Karolinska Institutet
Riccardo LoMartire, Region Dalarna
Andreas Monnier, Armed Forces Sport Centre, Karlberg Försvarsmakten
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att validera moderna handledsburna aktivitetsmätare för framtida empiriska långtidsregistreringar av fysisk aktivitet bland patienter med kronisk smärta, samt att utvärdera vilka potentiella skillnader som föreligger avseende rörelsekontroll och muskelaktivitet mellan patienter med kronisk muskuloskeletal smärta. Syftet är även att utvärdera vilken omedelbar effekt fysisk pulshöjande aktivitet har avseende rörelsemönster och muskelaktivitet i denna grupp med långvarig smärta.

I korthet består detta projekt av en validerings- och en interventionsdelstudie som genomförs i Dalarnas län. Forskningspersoner är patienter med långvarig smärta (n=40) rekryterade från primär- och specialistvård, samt friska personer (kontroller; n=40). Hälften av forskningspersonerna med långvarig smärta och hälften av de friska kontrollerna randomiseras till att genomföra en kort fysisk pulshöjande intervention

Mer att läsa om prejektet:https://www.du.se/sv/forskning/forskning-om-halsa-och-valfard/-research-centre-for-public-health-and-sports-reps/forskargrupp-dupain/matning-av-fysisk-aktivitet-och-rorelse-hos-personer-med-langvarig-smarta/
Nyckelord
Långvarig smärta, rörelsekontroll, validering, aktivitetsmätare
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
FORTE
FORTE
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Vetenskapsrådet
Publikationer