Forskningsprojekt: IMPROVE- Implementering av personcentrerad vård: Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi

Projektledare
Lars Wallin
Deltagare
Henrietta Forsman
Helena Fridberg
Amanda Jacobsen
Malin Tistad
Anna Cristina Åberg
Eric Carlström, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet
Hanna Gyllensten, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet
Catarina Wallengren, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syftar till att öka kunskapen om vilka strategier som används för att stödja införandet av personcentrerad vård i hälso- och sjukvården samt om och hur dessa strategier leder till förändringar i personalens arbetssätt. Projektet syftar även till att öka kunskap om hur beslut på olika ledningsnivåer påverkar implementeringsarbetet samt om hälsoekonomiska aspekter av införandet av personcentrerad vård.
Forskarna studerar det arbete som görs av chefer och personal på fem avdelningar/enheter i Landstinget Dalarna föra att införa ett mer personcentrerat arbetssätt. Forskarna gör inga interventioner eller påverkar hur införandet stödjs utan följer enbart det arbete som görs som en del av verksamheternas utvecklingsarbete. Intervjuer görs också med politiker och chefer på olika nivåer för att undersöka hur policy om implementering av ett mer personcentrerat arbetssätt och implementeringsprocessen uppfattas och beskrivs på olika ledningsnivåer.
Personcenterad vård är i grunden en filosofi som vilar på antagandet att varje patient ska ses som en person med behov, resurser och livsmål. Införande av personcentrerad vård kan ses som en komplex intervention som ofta innebär att personalen behöver ändra sitt förhållningssätt samt att organisatoriska förändringar kan behöva genomföras. Inom implementeringsforskning studeras hur nya arbetssätt, i detta fall personcentrerat vård, kan så att den blir en del av den dagliga praktiken.
Projektet är ett samarbete mellan forskare på Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet och sker i samverkan med Landstinget Dalarna. Fem enheter inom landstinget Dalarna följs av forskarna under införandeperioden av mer personcentrerad vård.
Projektet förväntas ge ökade kunskaper om vilka metoder som är effektiva för att stödja införandet av komplexa interventioner i hälso- och sjukvården. Den ökade kunskapen kan bidra till framtagande av riktlinjer för stöd vid införandet av komplexa interventioner som exempelvis personcentrerad vård.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer