Anna Cristina Åberg

Personlig presentation av Anna Cristina Åberg

Professor medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Jag undervisar och handleder främst på avancerad och forskarnivå inom vårdvetenskap, inklusive fysioterapi. Min forskning berör fysisk aktivitet och hälsa samt utveckling, implementering och utvärdering av hälso- och sjukvårdsinterventioner. 

Nämnder

Vice ordförande i forskningsetiska nämnden

Bakgrund

Min grundutbildning består av sjukgymnastexamen vilken lett till mångårig klinisk verksamhet som leg. sjukgymnast/fysioterapeut, inkluderande ansvar som chef och VårdFoU-strateg. Jag är även registrerad specialist i fysioterapi inom geriatrik och gerontologi. Forskningsetik är ett av mina stora forskningsrelaterade intressen, vilket jag utvecklat genom mångårig medverkan i den Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala och Etikprövningsmyndigheten. Jag är numera verksam i Högskolans Forskningsetiknämnd (FEN). Jag  är även associerad forskare och docent vid Uppsala universitet.

Undervisning

Inriktningen på min undervisning är fysisk aktivitet och äldres hälsa, kognition, demenssjukdom och fysisk aktivitet, forskningsmetodik, forskningsetik och vårdvetenskapliga begrepp och teorier. Detta inkluderar metodik och resultat relaterat till Uppsala Dalarna Dementia and Gait project (UDDGait™)och implementeringsforskningsteori i form av Normalization process theory. Jag handleder doktorander och uppsatsarbeten i vårdvetenskap och fysioterapi vid HDa. 

Mitt engagemang inom forskningsetik i FEN och tidigare i Etikprövningsmyndigheten kommer till stor användning i min undervisning, i föreläsningar och vid seminarier där student- och doktorandarbeten diskuteras ur ett etiskt perspektiv.

Forskning

Min mångåriga kliniska erfarenhet utgör bas för min forskning som främst är inriktad mot fysisk aktivitet och äldres hälsa. Detta omfattar utveckling av metoder för att utvärdera  äldres motoriska kapacitet och teoretiska perspektiv gällande kopplingen mellan äldre vårdtagares aktivitet och livskvalitet. Studier inriktade på rörelsemönster, utvärdering av balans och fallrisk ingår samt studier av motorik och kognition. Ett tydligt spår i min forskning är metodutveckling för implementering i vård och forskning, då jag har utvecklat ett instrument för generell motorisk funktionsbedömning för äldrevården samt vidareutvecklat ett frågeformulär för utvärdering av implementeringsprocesser för vårdinterventioner.

I dag driver jag det externt finansierade samverkansprojektet: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait project (se: https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/amnen/medicinsk-vetenskap/uddgait-uppsala-dalarna-dementia-and-gait-project/), som involverar flera regioner och lärosäten. Vid Högskolan Dalarna är institutionen  för hälsa och välfärd samt institutionen för information och teknik aktiva i projektet med en doktorand per institution. Det övergripande syftet är att undersöka om ett enkelt gångtest kombinerat med en verbal uppgift kan utgöra ett stöd för tidig upptäckt av demenssjukdom. Projektet har visat på lovande resultat som presenterats i en doktorsavhandling och flera vetenskapliga publikationer. Aktuella frågeställningar berör gångstörningar relaterade till kognitiv funktion och fallhändelser samt maskininlärning för  identifiering av demenssjukdom genom användning av video- och röstdata. 

Forskningsprojekt

Publikationer