Forskningsprojekt: PLIS - Primär Ledare Implementerar Strokeevidens, en studie i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet

Projektledare
Lars Wallin
Deltagare
Anna Ehrenberg
Ann catrine Eldh
Malin Tistad
Christina Ohlsson, Hässelby Akalla akademiska vårdcentral
Susanne Palmcrantz, Karolinska Institutet
Max Petzold, Sahlgrenska Akademin
Göran Tomson, Karolinska Institutet
Lotta Widén Holmqvist, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Patienter får inte alltid tillgång till hälso- och sjukvård som är baserad på aktuell och relevant kunskap. Det förekommer även att patienter utsätts för vård som är onödig eller skadlig. Ett sätt att förbättra kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården är att öka tillämpningen av evidensbaserade riktlinjer. Rehabilitering i hemmet är en av de högst rankade rekommendationerna enligt de Nationella riktlinjerna för strokesjukvård. Trots detta visar en nationell utvärdering stor variation i genomförandet av rehabilitering i hemmiljö i olika delar av Sverige. Följaktligen finns ett behov av att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar följsamhet till riktlinjer för strokesjukvård och att utveckla och utvärdera strategier för implementering.

Chefen har en central roll i att utveckla och upprätthålla hälso- och sjukvårdens kvalitet. Tidigare forskning betonar ledarskapets betydelse för framgångsrikt införande av ny kunskap. Dock är forskning som fokuserar på chefens kapacitet för förbättringsarbete nästintill obefintlig. Detta gäller även experimentella studier som utvärderar strategier som syftar till att stödja chefen.

PLIS genomfördes som ett pilotprojekt under 2013. I pilotprojektet undersökte vi genomförandet av ett interventionsprogram, med syftet att stödja chefer i att implementera tre rekommendationer i Nationella riktlinjer för strokesjukvård i öppenvårdsrehabilitering i Sverige. För att undersöka genomförbarhet av interventionen i olika hälso- och sjukvårdsorganisationer och geografiska områden genomfördes pilotprojektet vid två öppenvårdsenheter i Stockholm och tre i Dalarna.

Pilotprojektet är rapporterat i två vetenskapliga artiklar och erfarenheterna ligger till grund för fortsatt dialog om potentiella större studier med fokus på interventioner för att stödja chefer att underlätta implementering av kunskap i praktik.
Nyckelord
implementering stroke ledarskap, implementation stroke leadership
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
Vårdalstiftelsen
Publikationer