Forskningsprojekt: Ungas introduktion i arbetslivet. Betydelsen av arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöintroduktion för goda arbetsförhållanden och säkert arbete.

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Deltagare
Marie Moström Åberg
Gunnar Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Föreslaget projekt skall bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro genom att studera hur elever på yrkesinriktade gymnasieutbildningar i undervisning och praktiktjänstgöring förbereds för att möta de arbetsmiljöutmaningar som yrket medför. Ett fokus läggs också på den arbetsmiljöintroduktion som ges då eleverna får anställning i yrken de utbildats för. I projektet som ska genomföras i samverkan med arbetsmarknadens parter ska ett antal relevanta utbildningar och tillhörande branscher inom gymnasieskolans yrkesförberedande program väljas ut. Projektet avser att följa en årskull elever inom de utvalda utbildningarna i gymnasieskolans årskurs 3. Ett urval av de som efter avslutad utbildning går ut i arbetslivet ska följas på sina respektive arbetsplatser. Metoder som kommer att användas är enkätundersökningar och kvalitativa studier såsom intervjuer, fokusgrupper och observationer. Projektet ska ge svar på vad man får med sig av arbetsmiljökunskaper från studietiden och vilken nytta man har av dem i arbetet. Det ska också ge svar på vilken arbetsmiljöintroduktion arbetsplatser ger samt hur dessa genomförs för nyanställda unga. Resultaten kommer också att visa hur de ungas uppfattning om attraktiviteten i det arbete de utbildar sig för påverkas då man tar steget ut i arbetslivet. Resultaten från projektet kommer att spridas genom workshops med berörda grupper, vetenskapliga och populära artiklar samt vid möten och konferenser nationellt och internationellt.
Nyckelord
Unga, Arbetsmiljö
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
AFA Försäkring
Publikationer