Forskningsprojekt: Säsongsberoende studier av arbetsmiljö i skogsenergibranschen

Projektledare
Ann Edenhamn
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Gunnar Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Skogsenergibranschen har under senare år ökat och tillkomsten av nya entreprenörer i branschen ökar. Under 2009 gjordes en översiktlig kartläggning över de arbetsmiljöproblem som finns vid hantering av skogsbränsle eftersom en överblick över den aktuella arbetsmiljösituationen saknades. Hösten 2010 genomfördes fallstudier för att kartlägga arbetsmiljö och utveckla förutsättningar för säkert arbete inom fyra olika processer. Arbetsmiljöförhållandena skiljer sig åt mellan olika delprocesser, olika maskintyper, olika väderlek, samt hur gamla maskinerna är. En slutsats från det senare projektet är att dammexponeringen är väderleks- och lagringstidsberoende och att de mätningar som gjorts under en fuktig höst inte är representativa för förares och provtagares genomsnittliga exponering. Därtill har vissa arbetsmoment inte kunnat studeras.
Syftet med projektet är att ytterligare öka kunskapen om förhållanden inom skogsenergibranschen avseende arbetsmiljö och ergonomiska möjligheter. Mer specifikt är målet att genom fallstudier studera skotning av stubbar och flisning av stubbar; samt mäta dammexponering vid olika delprocesser under torr och varm väderlek.
Nyckelord
arbetsmiljö, skogsenergi, dammexponering
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Skogforsk
Publikationer