Ann Edenhamn

Personlig presentation av Ann Edenhamn

Universitetslektor
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet

Jag arbetar med högskolepedagogisk verksamhetsutveckling, med ett specifikt fokus på digital arbetsmiljön för Högskolans lärare samt digitalisering av lärares arbetsplatser. 

Bakgrund

Jag är docent i Arbetsvetenskap sedan 2017 och blev Teknologie doktor i Industriell Arbetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 2007. Min akademiska meritering började med Skogsmästarexamen 1988 vid Sveriges Lanbruksuniversitet (SLU), Skinnskatteberg. Därefter arbetade jag under fem år med forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot ergonomisk granskning och förbättring av småskalig teknik i privatskogsbruket vid SLU, Garpenberg. Jag började min anställning vid Högskolan Dalarna år 2000 och har under åren innehaft olika roller såsom forskningsassistent, doktorand, projektkoordinator, projektledare, forskarassistent, vik lektor, avdelningschef, lektor och akademichef. 

Undervisning

Jag undervisar idag på seminarier och kurser inom högskolepedagogik framförallt kopplat till myndighetsutövning, lärarrollen samt arbetsmiljö. Jag har även undervisat inom områdena attraktivt arbete, arbetsmiljöåtgärder och motivation för arbetsmiljöarbete framförallt på Personal och arbetsliv-, bygg- och ingenjörsprogram samt på KULA-kurser (Kompetensutveckling och lärande för arbetslivet). 

Forskning

Min forskning är främst inriktad på områdena attraktivt arbete, arbetsmiljöåtgärder och motivation för arbetsmiljöarbete. Genom åren har jag forskat inom olika branscher med ett stort fokus på industrin, skogsbranschen och utbildningssektorn. Många av de forskningsprojekt jag varit verksam i har bedrivits inom Tema Arbetsliv vid Högskolan Dalarna. Mina publikationer syns nedan (Under perioden 1996-2017 hette jag Ann Hedlund).

Publikationer