Forskningsprojekt: Effektiva åtgärder mot luftföroreningar genom visualiserad ny kunskap

Projektledare
Gunnar Rosén
Deltagare
Ing-Marie Andersson
Ann Edenhamn
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
En betydande del av exponeringen för luftföroreningar i arbetet uppkommer under kort tid beroende på att exponeringen i flertalet aktuella fall varierar mycket kraftigt. I många fall kan mer en hälften av en daglig exponeringsdos förklaras av händelser som bara representerar kort tid. Informationen kring detta döljs helt vid konventionella yrkeshygieniska mätningar eftersom endast medelvärden för länge tidsavsnitt kan redovisas. Direktvisande mätinstrument gör det möjligt att detaljstudera exponeringsvariationen. Genom att kombinera sådana med video enligt PIMEX-metoden är det möjligt att visa inte bara hur exponeringen varierat utan också orsakerna. Fördelarna med detta är dels att insatser för att minska exponeringen kan sättas in mer effektivt genom att fokusera på de mest belastande momenten men också den pedagogiska effekten som ligger i att se sambanden istället för att läsa om dem. I projektet, som skall genomföras i samverkan med parterna på arbetsmarknaden, skall ett flertal prioriterade områden väljas ut för mätningar. Resultaten skall analyseras och bearbetas till kortare eller längre videofilmer som skall göras tillgängliga via internet. Målgrupper är berörda yrkesgrupper men också elever och studenter vid gymnasier och högskolor med aktuella inriktningar. Hur resultaten i form av videofilmer bäst skall användas är en viktig del av projektet. Utveckling, utprovning och utvärdering skall därför ske parallellt, iterativt och fortlöpande under projektets gång.
Nyckelord
Luftföroreningar, arbete, exponering, åtgärder, PIMEX
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
AFA Försäkring
Publikationer