Vad är en vetenskaplig artikel?

En vetenskaplig artikel beskriver forskarens resultat av sin forskning. Den är skriven för en akademisk målgrupp och ska vara granskad av experter inom samma ämnesområde före publicering s k peer-review.

Vetenskapliga artiklar kan vara av olika slag. Det finns originalartiklar, teoretiska artiklar och översiktsartiklar. En originalartikel beskriver resultatet av ett forskningsarbete medan en teoretisk artikel vill utveckla nya teorier från redan existerande forskning. En översiktsartikel består av kritiska utvärderingar av tidigare publicerade studier.

För att en artikel ska vara vetenskaplig bör den innehålla följande delar:

 • Abstract
  Ett abstract är en kort sammanfattning av hela artikeln. Den ska redovisa syfte, metod, frågeställningar, resultat och slutsatser.

 • Introduktion/Inledning
  En bakgrundsbeskrivning av problemet, syftet, frågeställningarna samt avgränsningarna presenteras.

 • Metod/Material
  En beskrivning av vilken metod eller vilket material forskaren använt. Beskrivningen ska vara tillräckligt detaljerad för att en annan forskare ska kunna upprepa forskningsprocessen men också för att kunna bedöma tillförlitlighet och trovärdighet.  

 • Resultat
  Här presenteras resultatet av undersökningen med t ex intervjuer, diagram, tabeller och figurer. 

 • Diskussion/Slutsatser
  I denna del tolkas och värderas det resultat som forskningen kommit fram till. Diskussion kring valet av metod liksom hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning inom området samt vilka slutsatser forskningen kommit fram till.

 • Referenser/Källor
  Alla dokument, böcker eller elektroniska källor som använts ska återfinnas i referenslistan.
Senast granskad:
Senast granskad: