Rapport från intern miljörevision i juni 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

På Högskolan Dalarna genomförs årligen interna miljörevisioner för att följa upp hur väl miljöarbetet fungerar inom verksamheten och få in förslag på förbättringar.
Flygfoto över Campus Falun.

I juni genomfördes årets första interna miljörevision av den grupp miljörevisorer som finns på högskolan. Revisionen bygger framför allt på intervjuer där man ställer frågor för att ta reda på hur olika slags förväntningar och krav som finns på verksamheten efterlevs. Det kan vara både krav i lag eller förordning, eller mål och prioriteringar som högskolan själv har satt upp för sin verksamhet.

Vid detta tillfälle gjordes revision vid Avdelningen för IT och digital infrastruktur, Avdelningen för ekonomi och upphandling samt Avdelningen för HR. Både chefer och medarbetare på dessa avdelningar intervjuades.

En stor del av diskussionerna kom att handla om högskolans IT-användning. Bakgrunden är den stora klimatpåverkan som följer av användningen av datorer och annan elektronisk utrustning. På högskolan har det gjorts flera förändringar senaste åren för att minska denna påverkan, bland annat genom systemet med hyrdatorer, förlängd livslängd för datorer från tre till fyra år samt ett avtal om hämtning av uttjänta it-produkter för återbruk. Under intervjun framkom en rad ytterligare idéer och förslag för mer hållbar IT. En brist, inte minst kommunikativt, är dock att det i dagsläget varken finns mål eller uppdrag som adresserar IT-använding i Högskolan Dalarnas mål och uppdrag för hållbar utveckling.

Frågorna kring tjänsteresor föranledde också mycket diskussion. Vid flera intervjuer diskuterades att det finns en brist på information om vad som gäller. Flera av de intervjuade, däribland avdelningscheferna, ansåg att det att det skulle bli tydligare om allt ansvar för tjänsteresor låg på en och samma avdelning. Det framkom också att det är svårt för nyanställda att få vetskap om möjligheter, såsom rabatterade busskort. Även arbete på distans och digitala möten och utvecklingen kring detta efter pandemin diskuterades.

 

Kontakt

Miljösamordnare, sammankallande miljörevisorsgruppen:

Senast granskad:
Senast granskad: