Dekanerna informerar - juni 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dekanerna informerar om aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN.

Delta i nämndarbetet

 • Påminnelse: UFN efterlyser intresseanmälningar för att ingå i utskott för granskning av utbildning, UGU, vid två institutioner, Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för lärarutbildning. Utvärderingarna gäller huruvida Högskolan Dalarnas utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, uppnår examensordningens mål, och de berör såväl utbildningens förutsättningar och processer som resultat, mer information här. Omfattningen är 5 procent i tjänst med start i augusti 2022.

  Skicka din intresseanmälan och en kort beskrivning av för uppdraget relevant bakgrund till Pierre Vogel på mejladress pvo@du.se, senast den 16 augusti. Observera förlängd tidsfrist!

På gång

 • UFN arbetar vidare med förberedelserna för utvärderingen av forskningsverksamheten 2023. Utvärderingen är bland annat tänkt att bistå institutionerna i det pågående arbetet med forskningsverksamheten i den nya organisationen och UFN:s ambition är att de högskoleexterna sakkunnigas perspektiv blir kvalitetsutvecklande för verksamheten. I juni skickas på remiss till institutionerna mallar till självvärdering och till sakkunniga. Remissvar önskas senast den 5 september.

 • UFN har vid sitt sammanträde den 15 juni fastställt följande styrdokument som kommer att finnas tillgängliga på högskolans webbplats inom kort:
  - Regler för kollegiala val. Detta nya styrdokument reglerar hur kollegiala val till UFN, FUN och IL går till.
  - Regler för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten. Detta gäller en uppdatering av befintligt dokument. Endast smärre redaktionella ändringar är gjorda.
  - Vägledning för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten. Detta stöddokument beskriver hur utvärdering och uppföljning går till och inbegriper ansvarsfördelning, tidsplan och underlag som tillhandahålls institutionerna vid utvärderingen som drar i gång i januari 2023.

 • UFN har fastställt ledamöter av utskottet för granskning av forskningsverksamheten. Utskottet som påbörjar sitt arbete i augusti 2022 ansvarar för att hålla samman den lärosätesövergripande utvärderingen av forskningsverksamheten 2023.
  I utskottet ingår:
  - Carl Olsmats, ordförande (dekan, docent i industriell ekonomi, Institutionen för information och teknik, IIT)
  - Roland Ahlstrand (professor i arbetsvetenskap, Institutionen för kultur och samhälle, IKS)
  - Farhana Borg (docent i pedagogiskt arbete, Institutionen för lärarutbildning, ILU)
  - Lars Wallin (professor i omvårdnad, Institutionen för hälsa och välfärd, IHOV)
  - Åsa Wedin (professor i pedagogiskt arbete, Institutionen för språk, litteratur och lärande, ISLL)

UFN har utsett

 • Torsten Hylén (docent i religionsvetenskap, IKS, och ordförande i granskningsutskottet för ISLL) och Mats Tegmark (docent i engelska med ämnesdidaktisk inriktning, ILU) att jämte dekanerna ingå i Examenstillståndsutskottet, XU, vid granskningen av ansökan om huvudområde på kandidatnivå som inlämnats av italienska vid ISLL. Enligt gällande praxis utses högskoleinterna ledamöter till XU vid examenstillståndsprövning på kandidatnivå.

 • Albina Pashkevich (docent i turismvetenskap, IKS, och ledamot av UFN) som ny nämndrepresentant i Högskolan Dalarnas arbetsgrupp för informationshantering som leds av Anders Forsman vid avdelningen för stöd till styrning och ledning.

 • Marika Hagelberg (adjunkt i medicinsk vetenskap) som ny kollegialt vald ledamot till Institutionsledningsråd, IL, vid IHOV. Vid ersättande av kollegial ledamot i IL har UFN beslutat att utgå från det senaste valresultatet och i turordning tillfråga de som fått röster men inte valts in.

 • UFN har skickat ett remissvar angående utkast till Policy för hantering av forskningsdata.

Följ nämndens arbete

Välkommen att besöka nämndens sidor på Medarbetarwebben. Där får du information om nämndens ansvarsområden och pågående arbete.

Med önskningar om en trevlig sommar,

Carl Olsmats (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)

Senast granskad:
Senast granskad: