Dekanerna informerar – november 2023

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Bland annat är rapporten om högskolans forskningsverksamhet klar.
Två kvinnor en man står inomhus glada
Högskolans dekan och prodekaner: Anna Annerberg, Carl Olsmats och Linda Vixner. Anders Gårdestig

Rapporten om högskolans forskningsverksamhet är klar!

I arbetet med att utvärdera högskolans forskningsverksamhet har granskningsutskottets lärosätesövergripande utlåtande nu publicerats. Utskottet för granskning av forskningsverksamheten, UGF, har under ledning av prodekan Carl Olsmats analyserat institutionernas självvärderingar och sakkunnigutlåtanden för att identifiera lärosätesövergripande aspekter. Det lärosätesövergripande utlåtandet pekar på några viktiga utvecklingsområden: tydligare forskningsledning, upprätthållande och skapande av porösa gränser samt uppbyggnad av forskningsstöd på olika nivåer (både på olika nivåer av högskolan och för olika nivåer av stöd). I rapporten framhålls behovet av att följa upp vilka konsekvenser – kvalitativa och kvantitativa – det nya arbetstidsavtalet får med dess påverkan på fördelningen av forskningsmedlen. Institutionerna har uttryckt att arbetet med utvärderingen har varit positivt sett till såväl arbetet med självvärdering som sakkunnigas medverkan.

Den 20 december är prefekterna inbjudna till UFN för att presentera de handlingsplaner de skapat baserat på självvärdering och sakkunnigas granskningsutlåtande för den egna institutionen.

Ta del av lärosätesövergipande rapport.

Ta del av sakkunnigas granskningsutlåtanden. 

Vårens sammanträdestider för beredningsgrupper för kurs- och utbildningsplaner

Nämnden har från årsskiftet ansvar för att besluta om kurs- och utbildningsplaner. Efter förslag från beredningsgrupperna på varje institution har UFN fastställt följande sammanträdestider för våren 2024:

  • BKU IHOV: den 15 april och den 13 maj.
  • BKU IIT: den 1 februari och den 23 maj. Möjlighet till extrainsatt möte den 15 februari.
  • BKU IKS: den 25 april och den 16 maj. Möjlighet till extrainsatt möte den 31 januari (samt förmöte för DAVA-miljön den 11 april).
  • BKU ILU: den 10 januari och den 6 maj. Möjlighet till extrainsatt möte den 11 juni.
  • BKU ISLL: sammanträder den 22 april och den 20 maj.

Vidare beslutade nämnden att en av prodekanerna följer processen och fastställer kursplaner inom en vecka efter slutberedning av BKU. Utbildningsplaner fastställs av nämnden. Frågor om implementeringen av de nya reglerna ställs till prodekan Anna Annerberg.

Uppdaterade anvisningar för pedagogisk portfölj

Anställningsförslagsutskottet, AFU, har under ledning av ordförande Mattias Aronsson och i samarbete med avdelningen för stöd i utbildning och forskning, tagit fram uppdaterade anvisningar för pedagogisk portfölj. Av de förändringar som gjorts kan noteras att arbete med samverkan har lagts till som separat flik i portföljen. Dessa anvisningar kommer att användas i alla läraranställnings- och befordringsärenden samt vid pedagogisk meritering.

Anvisningar för pedagogisk portfölj.

Nya examensrätter i italienska och interkulturella litteraturstudier

Nämnden beslutade att inrätta italienska som huvudområde på kandidatnivå, vilket innebär att det blir möjligt för studenter att ta ut kandidatexamen efter genomfört examensarbete i ämnet. Vidare inrättade nämnden internationella litteraturstudier på magisternivå. Sedan tidigare finns examensrättigheter på masternivå. Vi gratulerar Institutionen för språk och lärande till två nya examensrätter!

Tvärdisciplinära nätverk: rapport och seminarium

Satsningen på tvärdisciplinära nätverk har utvärderats i en rapport och de ingående projekten presenterades på RECAST-seminariet den 26 oktober. RECAST står för Research Collegium for the Advancement of Sustainability och syftar till att stimulera forskning som kan bidra till en hållbar utveckling. På RECAST egen webbsida hittar du mer information.

Ta del av rapport om tvärdisciplinära nätverk

Läs mer om RECAST

Nya ledamöter i utskott och arbetsgrupper

Nämnden välkomnar flera nya deltagare i utskott och arbetsgrupper:

  • Maria Fredriksson ingår nu i utskottet för granskning av utbildning för institutionen för lärarutbildning, UGU ILU. Gruppen leds av Fatumo Osman och i gruppen ingår även Lena Skoglund.
  • Roger Melin och Verónica de Majo ingår från årsskiftet i utskottet för granskning av utbildning för institutionen för kultur och samhälle, UGU IKS. Gruppen leds av Roger Nyberg.
  • Tina Forsberg (IKS) och Lars Wallin (IHOV) ingår nu i arbetsgruppen för principer för fördelning av det statliga forskningsanslaget. Gruppen leds av prodekan Carl Olsmats (IIT) och övriga ledamöter är Farhana Borg (ILU), Åsa Wedin (ISLL).
Kontakt
Linda Vixner
Universitetslektor medicinsk vetenskap (Tjänstledig)
Carl Olsmats
Universitetslektor industriell ekonomi
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Senast granskad:
Senast granskad: