Dekanerna informerar – maj 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Bland annat pågår ett arbete att se över kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar vid lärosätet samt förberedelser för kollegiala val för institutionsledningsråden, IL, under hösten.

På gång

 • UFN fick i april ett verksamhetsuppdrag av rektor att se över kvalitetskrav och funktioner för kvalitetsansvar vid lärosätet (till exempel examinator, kursansvarig, programansvarig, ämnesföreträdare), samt hur begreppet ämne i akademisk mening ska användas i utbildning vid Högskolan Dalarna.

En arbetsgrupp har börjat sett över dessa frågor. Arbetsgruppen består av:

Arbetsgruppen får också stöd av Pierre Vogel, verksamhetsstödet.

 • UFN arbetar vidare med förberedelserna för utvärderingen av forskningsverksamheten som drar i gång i början av 2023. Utvärderingen är bland annat tänkt att bistå institutionerna i det pågående arbetet med forskningsverksamheten i den nya organisationen och UFN:s ambition är att de högskoleexterna sakkunnigas perspektiv blir kvalitetsutvecklande för verksamheten.

  Ett utkast till Vägledning för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna har varit ute på remiss på institutionerna under februari-mars. En sammanställning av remissvaren har skickats till institutionsledningarna. UFN har en fortsatt dialog med rektorerna, institutionerna och verksamhetsstödet för att säkerställa att utvärderingen kan ske så smidigt som möjligt. UFN planerar att skicka utkast till mallar för självvärdering till institutionerna och sakkunniga innan sommaren.

 • Till hösten genomförs kollegiala val för att ersätta de lärarrepresentanter i institutionsledningsråden, IL, vars mandatperiod går ut i december 2022. UFN sätter redan nu igång arbetet med höstens val av lärarrepresentanter i IL som äger rum i oktober 2022. Enligt UFN:s förslag till regler för kollegiala val utses en valberedning per institution för att säkerställa verksamhetsnära kollegiala perspektiv. För att säkerställa lärarkollegiets inflytande föreslås valberedningen av lärarrepresentanterna i IL och fastställs av UFN. Valberedningens uppgift är att skriva fram ett motiverat förslag på lämpliga lärarrepresentanter i IL och även att bidra till att insamla nomineringar. UFN har bett lärarrepresentanterna i IL att skicka in sina förslag på valberedningar innan sommaren.

 • Juvas Marianne Liljas, docent, ILU, ersätter från och med hösten 2022 Lars Wallin, professor, IHOV, som ny ledamot av UFN och som ny ordförande för utskottet för granskning av utbildning, UGU, kopplat till Institutionen för information och teknik, IIT. Vid ersättande av lärarrepresentant i UFN utgår nämnden från det senaste valresultatet och i turordning tillfrågar de som fått röster men inte valts in. Arbete pågår för att finns en ny ledamot till UGU från ILU.

 • UFN har utsett Camilla Udo, docent i socialt arbete, IHOV, som ny ledamot av Anställningsförslagsutskottet, AFU, från och med den 1 juli 2022. Övriga lärarrepresentanter i AFU:
 • UFN har utsett följande lärarrepresentant som ersättare till Institutionsledningsråd, IL.

Vid ersättande av lärarrepresentant i IL utgår UFN från det senaste valresultatet och i turordning tillfrågar de som fått röster men inte valts in.

 • Under mars-april har dekanerna tillsammans med utbildningsstödet erbjudit samtliga ledamöter av institutionernas Beredningsgrupper för kurs- och utbildningsplaner, BKU, till ett utbildningstillfälle om BKU:s uppdrag och ansvar. Kompletterande kurstillfällen kommer att erbjudas vid behov.

 • UFN tagit fram beslutsmall i BeHDa för institutionerna att använda vid utseende av ämnesföreträdare. Genom en ändring i delegationsordningen kommer ämnesföreträdare framgent att utses av prefekt efter hörande med ämneskollegiet. Därmed kommer inte hörande att ske med UFN.

 • UFN har en ny arbetsordning som beskriver nämndens sammansättning och arbetssätt.
  Arbetsordning för Utbildnings- och forskningsnämnden

 • UFN har fastställt följande styrdokument:

Följ nämndens arbete

Välkommen att besöka nämndens sidor på medarbetarwebben. Där finns information om nämndens ansvarsområden och pågående arbete.

Kollegiala nämnder

 

Med önskningar om ett gott slut på terminen,

Carl Olsmats, dekan, och Katherina Dodou, prodekan.

 

 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: