Dekanerna informerar

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN så som beslutet om vilka akademiska kompetenskrav som ska ställas på ämnesansvarig och examinator, programansvarig och studierektor för forskarutbildningsämne.
Två kvinnor en man står inomhus glada
Prodekaner Anna Annerberg och Carl Olsmats och dekan Linda Vixner. Anders Gårdestig

Tack för gott samarbete och fin återkoppling!

UFN vill inleda detta ”Dekanerna informerar” med att tacka för gott samarbete under 2023. Vi har fått positiv återkoppling på att vårt informationsutskick varit en viktig källa till information om förändringsarbete som pågår på högskolan i stort. Under det närmaste halvåret väntar en hel rad förändringar och införande av nya regler och processer, både som en konsekvens av förändringar inom den interna organisationen av institutionerna och som en del av det kvalitetssäkrande arbete som pågår på ett högskoleövergripande plan. Vi har utifrån detta valt att göra informationen i ”Dekanerna informerar” något mer utförlig de kommande månaderna.

Uppföljning av det operativa kvalitetsarbetet inom utbildning 

Nämnden har under hösten arbetat med och beslutat om ett nytt regelverk: ”Regler för Kvalitetskrav: ansvar och kontinuerlig uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå”, som kommer ersätta fyra tidigare regelverk. Det rör det systematiska kvalitetsarbetet med ansvarsfördelning och uppföljning av utbildning inom institutionerna samt styrning och uppföljning av det operativa arbetet med kurser och program. Det nya regelverket har gått på remiss till institutionerna och berörda delar av stödet. Synpunkterna har medfört revidering av några punkter.

En tidigare identifierad brist har varit att resultatet av kursanalyserna inte alltid lett till åtgärder på en program-, ämnes- eller institutionsövergripande nivå och nämnden har nu infört uppföljning av det sätt på vilket institutionerna väljer att hantera detta. En annan förändring är att ämnesansvarig (eller programansvarig när det gäller yrkesprogram) ansvarar för att kvaliteten på examensarbete säkerställs på ett övergripande plan genom någon form av intern eller extern granskning. Vilket ansvar som åläggs olika funktioner inom institutionen i relation till utbildningsverksamheten framgår nu i regeldokumentet.

Medan några steg av de kvalitetsuppföljande processer som krävs för att erbjuda utbildningar av hög kvalitet styrs av de nya (reviderade) reglerna så är flera steg upp till institutionerna själva att fatta beslut om. Det kan till exempel handla om hur den ovan nämnda granskningen av examensarbete sker. Genom ett terminsvis återkommande så kallat ”dialogmöte” mellan institutionsledningen och dekanerna kommer nämnden arbeta med att stötta institutionerna i arbetet med att skapa fungerande processer och att följa upp den egna verksamheten. Arbete med att ta fram motsvarande regler för forskarutbildning pågår.

Regler för kvalitetskrav: Ansvar och kontinuerlig uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå – länk uppdateras inom kort. 

Regler gällande kompetenskrav för olika funktioner

UFN fattade på decembermötet beslut om vilka akademiska kompetenskrav som ska ställas på ämnesansvarig och examinator på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, programansvarig på grund- och avancerad nivå samt studierektor för forskarutbildningsämne. Reglerna har tagits fram i samarbete med FUN och behandlats på högskolans kvalitetsråd.

De övergripande principer som vägt tungt är strävan efter att ha hög vetenskaplig kompetens hos de som innehar ansvarsfunktioner på lärosätet, samtidigt som professionskompetens, ledarskapskompetens och förmåga till samverkan också är mycket viktiga för ett väl utfört uppdrag. I varje enskilt fall är det frågan om en avvägning mellan kompetenser.

Vi är införstådda med att de nu sammantaget höjda kraven ställer stora krav på institutionernas kompetensförsörjning men vi ser reglerna som en viktig målsättning för att kunna säkerställa god kvalitet i våra utbildningar.

Beslutet innebär att personer som redan innehar uppdrag behåller dessa tills uppdragsperioden är slut eller till 2025-06-30 i de fall uppdraget inte är tidsbegränsat. Vi hoppas att regelverket ska vara ett stöd för de som fattar beslut om uppdragens tillsättande och för långsiktiga planer för kompetensförsörjning.

Regler för kompetenskrav för ämnesansvarig och examinator på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, programansvarig på grund- och avancerad nivå, samt studierektor för forskarutbildningsämne (pdf)

Utvärdering av forskningsverksamheten

Institutionerna har presenterat sitt arbete med att utveckla forskningsverksamheten utifrån de rapporter som sakkunniga lämnat. De handlingsplaner som presenterades innehöll i olika grad konkreta åtgärder, varför nämnden bestämde att en återkoppling från nämnden (genom den representant ur arbetsgruppen för forskningsgranskning som särskilt läst och kommenterat institutionens underlag) kommer att ske i januari och februari. Efter dialog i samband med denna återkoppling förväntas nämnden kunna fatta beslut om vilka konkreta åtgärder nämnden kan följa upp under 2025 för respektive institution. Svårigheter att samarbeta över institutionsgränser lyftes av flera av de presenterande prefekterna och proprefekterna.

Ta del av protokoll från utbildnings- och forskningsnämndens sammanträde 231220 – länk uppdateras inom kort. 

Utvärdering av forskningsverksamheten

Ta del av institutionernas åtgärds-/utvecklingsplaner – länk uppdateras inom kort. 

Vårens arbete med kurs- och utbildningsplaner

Sedan årsskiftet gäller nya regler för kurs- och utbildningsplaner. Flera steg i processen för framtagandet är nya och en viktig förändring är att förslagen på kurs- och utbildningsplaner ska vara väl genomarbetade och förankrade hos berörda parter (inklusive stödet) innan de slutbereds på BKU.

Informationsträffar om processen och olika funktioners ansvar i denna genomförs vid ett flertal tillfällen under januari och februari, enligt inbjudan genom institutionsmejl.

En uppdaterad stödsida för kursplaneförfattare har publicerats med reviderat material och arbetet med att förbättra mallar och annat material fortsätter under januari och februari.

Vi vill göra er uppmärksamma på att formuleringar av lärandemål i kurser inte längre styrs lika tydligt av det gemensamma regelverket utan i stället följer riktlinjer från institutionernas respektive BKU. Det är därför viktigt att ha kontakt med ordföranden för det BKU som slutbereder kursplaner för att få besked om föreslagen form för formulering av kursmål. Arbete pågår för att revidera stödet för framtagande av utbildningsplaner.

Vi hoppas att vi alla ska ha extra tålamod under tiden för implementeringen av de nya processerna.

UFN beslutade även om att dispenser från bland annat 60-dagarsregeln kan ges av dekan eller den dekan utser, vilket innebär att den prodekan som följer processen kan ge dispenser fram till och med augusti då mandatet kring beslut om kursplaner ses över. Dispenser kräver motiveringar och ska dokumenteras.

Regler för kurs- och utbildningsplaner

Information och stöd för kursplanerförfattare

Information om mallar för kurs- och utbildningsplaner i Word 365

Informationsträff om framtagande av kurs- och utbildningsplaner

Vill du delta på informationsträff om process och ansvar vid framtagande av kurs- och utbildningsplaner, men inte har anmält dig ännu så kontakta Anna Annerberg, prodekan. Alla välkomnas att delta på informationen, men har du någon av de tydliggjorda rollerna är det extra viktigt att du deltar.

Informationsträff på engelska genomförs 22 januari kl 15.00-16.00.

Datum Ämnesansvariga Programansvariga Författare av kursplan Författare av utbildningsplan 
8 januari Kl 13.00-15.00 Kl 13.00-15.00 Kl 13.00-15.00 Kl 13.00-15.00
22 januari Kl 10.00-12.00 Kl 10.00-12.00 Kl 10.00-12.00 Kl 10.00-12.00
26 januari Kl 13.00-14.00 Kl 14.00-15.00 Kl 10.00-11.00 Kl 11.00-12.00
5 februari Kl 14.00-15.00 Kl 13.00-14.00 Kl 11.00-12.00 Kl 10.00-11.00
23 februari Kl 11.00-12.00 Kl 10.00-11.00 Kl 14.00-15.00 Kl 13.00-14.00

Positiva resultat från granskningar av utbildningar 2023

Fyra granskningar av utbildningar färdigställdes 2023: nationalekonomi, japanska, arabiska och magisterutbildning i pedagogiskt arbete. Vi vill gärna lyfta de styrkor som framkom som goda exempel för andra att ta del av. Kontakta gärna de som lyckats väl så att goda exempel kan inspirera andra. Det gäller bland annat väl fungerande distanstutbildningsupplägg, ett väl integrerat internationellt perspektiv i utbildningen och god forskningsanknytning.

Utvärdering av nationalekonomi

Utvärdering av arabiska

Utvärdering av japanska

Utvärdering av magisterutbildning i pedagogiskt arbete

Samtliga utvärderingar i utbildnings- och forskningsnämndens regi

Utbildningar som kommer att granskas 2024 och 2025

UFN fattar beslut om granskningar av utbildningar utifrån en sexårsplan och där granskningar fastställs för de närmaste två åren i december varje år. Förutom att följa den ursprungliga planen kan nämnden fatta beslut om granskningar på förekommen anledning och förändringar i beslut om granskningar kan även ske efter väl motiverade önskemål från utbildningar. Granskningarna för 2024 ändrades i viss utsträckning och granskningar för 2025 fastställdes. Att ha god framförhållning är viktigt för att bland annat avsätta resurser för de som ska arbeta med självvärderingar.

Schema för utvärderingar på grund- och avancerad nivå

Nya ledamöter i utskott och arbetsgrupper

Nämnden välkomnar nya (och gamla) ledamöter till UFN och till anställningsförslagsutskottet, AFU:

 • Fatumo Osman lämnar UFN i förtid från och med 1 mars på grund av erhållna externa forskningsanslag. Ersättare är, med stöd av senaste valresultatet, Farhana Borg (ILU) som utsetts till ledamot i UFN för perioden 2024-03-01 – 2024-12-31. Detta medför en omfördelning av ordförandeskapen i granskningsutskotten för utbildning, UGU, då Fatumo varit ordförande för UGU ILU och arbetsordningen ger att ordföranden inte ska granska den egna institutionen.
 • När det gäller AFU går mandatperioden ut för två av ledamöterna. UFN har beslutat att förlänga mandaten för Thomas Sedelius och Sara Irisdotter Aldenmyr till och med 2025-08-31.

Vi söker ny ledamot till granskningsutskott ISLL

Ett uppdrag som ledamot av granskningsutskottet för Institutionen för språk, litteratur och lärande (UGU ISLL) behöver tillsättas omgående. Mandatperioden avslutas i december 2025. Uppdraget utgör 5 % av en heltidstjänst under en mandatperiod på två år. Vi välkomnar intresseanmälningar från disputerade lärare med sin huvudsakliga sysselsättning inom utbildning och forskning på institutionen. Du anmäler ditt intresse genom att kontakta Pierre Vogel senast den 1 februari.

Utvärderingar i UFN:s regi

Ny docent gratuleras!

Vi avslutar med att gratulera Magnus Carlsson som vid UFN:s möte den 20 december antogs till oavlönad docentur i idrotts- och hälsovetenskap. Grattis till goda insatser!

Kontakt
Linda Vixner
Tf vicerektor forskning
Carl Olsmats
Universitetslektor industriell ekonomi
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Sammanträdeskalender UFN 2024
 • 2024-01-17
 • 2024-02-14
 • 2024-03-13
 • 2024-04-10
 • 2024-05-15
 • 2024-05-28
 • 2024-06-12
 • 2024-08-20
 • 2024-09-18
 • 2024-10-16
 • 2024-11-13
 • 2024-12-18 
Senast granskad:
Senast granskad: