Forskningsprojekt: Att forma demokratiska medborgare – långsiktiga effekter av vardagslivets sammanhang för samhällsengagemanget i vuxen ålder

Projektledare
Erik Lundberg
Deltagare
Ali Abdelzadeh
Jennifer Fitzgerald, University of Colorado Boulder
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
En grundförutsättning för en stark och hållbar demokrati är att alla medborgare har jämlika möjligheter att delta i det politiska livet. Samhällsutvecklingen de senaste decennierna pekar emellertid på en växande ojämlikhet i det politiska deltagandet som visas bland annat i ett minskat valdeltagande bland resurssvaga medborgare parallellt med ökade möjligheterna att delta i civilsamhället. Ur ett demokrati- och framtidsperspektiv är det avgörande med insatser som kan vända den utvecklingen, i synnerhet bland kommande generationer av unga.

Syftet med det här projektet är att undersöka vilken roll erfarenheter under ungdomsåren (13–16 år) har för hur samhällsengagemanget manifesteras som ung vuxen (24–27 år). Projektet centreras kring tre frågeställningar där forskningen ännu inte erbjuder ett tydligt svar. 1) I vilken utsträckning och på vilket sätt är ungdomar själva aktiva i sin politiska socialisation? 2) Vilka långsiktiga effekter har erfarenheter i familjen, skolan, bland vänner, media och civilsamhället på det politiska engagemanget i tidig vuxenålder? 3) Vilka effekter har politiska socialisationserfarenheter från tonåren för hur samhällsengagemanget manifesteras i tidig vuxenålder?

Genom att följa upp en av världens mest omfattande studie om ungdomars socialisation bidrar det här projektet med unik kunskap om vilka mekanismer och processer under ungdomsåren som kan främja ett politiskt engagemang bland unga vuxna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Statsvetenskap
Finansiärer
Vetenskapsrådet