Ali Abdelzadeh

Personlig presentation av Ali Abdelzadeh

Universitetslektor statsvetenskap
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Docent
Statsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Undervisning

Jag undervisar bland annat om segregation, civilsamhälle, politiskt deltagande, samhällsvetenskapliga metoder och jämförande politik.

Jag handleder och examinerar examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

Kursansvar

Forskning

Mitt nuvarande forskningsintresse kretsar kring ungas samhällsengagemang och utvecklingen av för demokratin viktiga kompetenser, som social tillit, politiskt intresse, och tolerans. Resultatet har blivit ett antal vetenskapliga studier, som utifrån olika teoretiska utgångspunkter söker skapa en bättre förståelse för det civila samhällets roll i utvecklingen av diverse demokratiska kompetenser samt hur föränderlig tilliten och toleransen är över tid. Jag är också intresserad av forskningsfrågor som rör politiskt deltagande, demokratiskt utanförskap och segregation.

Jag disputerade sommaren 2014 på en sammanläggningsavhandling i statsvetenskap om ungas missnöjesyttringar. Med utgångspunkt i klassiska studier av systemstöd och modern forskning kring legitimiteten för den representativa demokratin, söker avhandlingen åstadkomma en bättre teoretisk och empirisk förståelse kring ungas politiska missnöje och attityder gentemot det politiska systemet. 

Vid sidan av arbete inom akademin har jag varit verksam som tjänsteman i offentlig förvaltning. Jag har bland annat arbetat med uppdrag inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället samt med frågor som rör segregation. 

Forskningsprojekt

Publikationer