Forskningsprojekt: Att undersöka genomförbarheten av att implementera ett hållbart kulturanpassad föräldrastödsprogram genom att använda processutvärdering

Projektledare
Fatumo Osman
Deltagare
Ulla-Karin Schön
Raziye Salari, Uppsala universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
De två senaste decennierna har Sverige tagit emot det högsta antalet asylsökande per miljon invånare i Europa. Flyktingskap, krigserfarenheter och socialt utanförskap innebär en kraftigt ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Därtill finns utmaningar i den nya livssituationen och i föräldraskapet då de kommer till det nya landet. En genomförd randomiserad kontrollerad studie riktad till Somaliska familjer visade att kulturanpassad föräldrastödsprogrammet, Ladnaan, förbättrade barnens och föräldrarnas psykiska hälsa två månader efter genomförd intervention, jämfört med kontrollgruppen. Framgångsfaktor i Ladnaan studien var ett genuint lokalt samarbete med kommunens olika verksamheter såsom ekonomiskt bistånd och integrationsenheten, men också med civilsamhället. Idag saknas det kunskap om hur Ladnaan programmet kan implementeras långsiktigt för de familjer som behöver dessa insatser mest samt med en hög programtrohet. Ansökan avser en planeringsstudie som ska att undersöka de kontextuella faktorer som kan främja en sådan långsiktig och stabil implementering samt mobilisera nödvändiga aktörer inom såväl kommun som civilsamhället. Normalisering Processutvärderings Teori (NPT) kommer att användas, en teori som överväger hur ett nytt sätt att arbeta och agera kan integreras i regelbunden praktik. NPT-frågeformulär kommer att användas för att identifiera de kontextuella faktorer som underlättar och hindrar implementeringen och integrationen av Ladnaan-programmet i kommunen och civilsamhället. Individuella kvalitativa intervjuer kommer också att genomföras med chefer, förste linjechefer, socialarbetare och interna facilitatorer. Resultaten från frågeformuläret och intervjuerna kommer att användas för att utveckla implementeringsstrategier och en modell för en långsiktig implementering av ett kulturellt känsligt föräldraprogram för invandrare och flyktingföräldrar.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
FORTE