Forskningsprojekt: Socialt hållbara boendemiljöer för äldre personer: en litteraturöversikt och konsultation med nyckelintressenter för att understödja evidensbaserade rekommendationer

Projektledare
Susanna Nordin
Deltagare
Marie Elf
Elke Miedema, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Chalmers tekniska högskola
Jodi Sturge, Urban and Regional Studies Institute University of Groningen, the Netherlands
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att identifiera och belysa aspekter i den fysiska miljöns utformning som stödjer socialt hållbara boendemiljöer för äldre personer. Människors hälsa, välbefinnande, trygghet och möjligheter till social samvaro är centrala områden som kan knytas till boendemiljön. Boendemiljön utgör en plattform där de mest grundläggande behoven kan tillgodoses och från vilka sociala relationer skapas. Detta gäller för alla men har särskilt stor betydelse för äldre personer som riskerar att drabbas av försämrad hälsa. Med åren förändras även det sociala livet eftersom många mister sin livspartner, släktingar, vänner och grannar. Äldre personer blir därmed blir mer beroende av en fungerande och inkluderande boendemiljö. För att kunna tillgodose människors olika behov och förutsättningar är utformningen av boendemiljöer central. Social hållbarhet är idag viktigare än någonsin och sammantaget behövs mer forskning kring dessa frågor. Projektet kommer att genomföras i tre faser. I den första fasen kommer en genomgång av befintlig litteratur att göras för att identifiera och sammanfatta aspekter i boendemiljöns utformning som kan relateras till social hållbarhet. I den andra fasen kommer dessa aspekter att konsulteras med äldre personer och professionella med expertis inom boendefrågor, byggnadsplanering, arkitektur och hälso- och sjukvård. I den tredje fasen kommer resultaten från fas ett och två att belysas för att därefter lägga fram rekommendationer kring socialt hållbara boendemiljöer för äldre personer.
Nyckelord
Boendemiljö, social hållbarhet, äldre personer, Housing environment, older adults, social sustainability
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
FORMAS