Forskningsprojekt: Utveckling av en ny kvarliggande urinkateter- T-Control®: en genomförbarhetsstudie inför en randomiserad kontrollerad studie

Projektledare
Katarina Göransson
Deltagare
Gabriella Engström
Ann-Christin von Vogelsang, NVS Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Studien undersöker om en framtida studie om kvarliggande urinkateter är genomförbar. Vår hypotes är att en ny typ av urinkateter kallad T-C ontrol® orsakar färre skador i urinblåsan och urinröret än standard urinkatetrar. Om så är fallet kan T-C ontrol® bidra till att minska risk för och förekomst av kateterrelaterade urinvägsinfektioner vilket är vanligt förekommande hos personer som är bärare av kvarliggande urinkateter. Urinkateter används ofta i sjukvården, ca 16% av patienter som vårdas på sjukhus har en urinkateter vilket innebär att mer än 230 miljoner urinkatetrar används årligen i EU och USA. Urinkatetrar är viktiga i vården men
skapar problem då de används genom att urinvägsinfektion och andra problem uppstår hos majoriteten av patienterna inom några veckors användande. Ingen av de urinkatetrar som finns på marknaden idag har fullt ut lyckats ta bort dessa problem. Genom att bygga på kunskap som framkom för drygt 40 år sen, men som väldigt få andra har utgått från, har urinkatetern T-C ontrol skapats. T-C ontrol® har potential att lösa en av huvudanledningarna till att bland annat urinvägsinfektioner uppstår hos patienter med urinkateter, och, om vår hypotes stämmer, kan T-C ontrol® bidra till att minska förekomsten av de besvär som miljontals människor som
använder urinkateter upplever och därmed bidra till ökad livskvalitet hos dessa personer. För att veta om TControl® kan bidra till minskad förekomst av besvär måste det undersökas vetenskapligt. Ett första steg för att kunna studera detta är att undersöka hur vanligt vissa typer av skador i urinblåsan och urinröret är hos patienter som använder urinkateter men också hur studien ska utformas för att kunna rekrytera patienter till studien. Baserat på hur vanligt det är med de skador vi är intresserade av kan vi fastställa hur många patienter som
behövs för att kunna göra den vetenskapliga studien i vilken vi undersöker om T-C ontrol® ger färre skador än standardkatetrar.
Nyckelord
Kateter á demeure, genomförbarhetsstudie, intervention, Kateter á demeure, feasibility study, intervention
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer