Forskningsprojekt: Svenska förskolebarns upplevelser av Covid-19-pandemin

Projektledare
Maria Fredriksson
Deltagare
Mia Heikkilä
Boglárka Straszer
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den forskning som finns om hur förskolans verksamhet och förskolebarn påverkats av pandemin har till stor del utgångspunkt i vuxnas utsagor genom exempelvis frågor till pedagoger eller vårdnadshavare (Heikkilä m. fl., 2020; Pramling Samuelsson, Wagner & Eriksen Ödegaard, 2020; Vasileva, Alisic & De Young, 2021; Yildrim, 2021). Ett fåtal studier finns där barns upplevelser av pandemin studerats genom barns teckningar, då med fokus på vad de saknade mest i förskolemiljön när förskolan var stängd (Duran, 2021; Omar Alabdulkarim, Kholmais, Yassin Hussain & Gahwaji, 2021).
Barns upplevelser och syn på sin vardag är viktiga perspektiv och för att få ta del av deras upplevelser behöver forskning genomföras tillsammans med barn. De behöver tillfrågas och ges en röst. Det är också centralt att lyssna till barns upplevelser för att hitta sätt att förhålla sig till eventuella framtida utmaningar och händelser i förskolan, där pandemin och upplevelser i relation till den kan ge ledtrådar i att förstå barnen. För att kunna få barns perspektiv på sina upplevelser vill vi mena att det enda sättet att nå den kunskapen är genom att involvera barn i forskning (se även Bengtsson & Hägglund, 2014; Folkman, 2017; Källström Carter, 2015; Qvarsell, 2003). I föreliggande studie kommer barns egna upplevelser av förskolans verksamhet under pandemin att stå i fokus.
Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att öka kunskapen om förskolebarns upplevelser av Covid-19-pandemin.
Frågeställningar:
• Vad och hur berättar barn om Covid -19?
• Vad och hur berättar barn om förändringar i förskolans verksamhet i samband med pandemin?
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer