Forskningsprojekt: Elevers oro och möjligheter i det globala klassrummet – undervisning för kunskap och handlingsmöjligheter med fokus mot biologisk mångfald i ett hållbarhetsperspektiv

Projektledare
Deltagare
Susanne Antell
Jörgen Dimenäs
Annie-Maj Johansson
Johanne Maad
Lena Skoglund
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Från olika delar av världen rapporteras det om barns ängslan och sorg kring klimatrelaterade förändringar som har benämnts ”eco-anxiety”. Denna ängslan har direkt bäring mot en förändring av klimatet beroende på människans verksamheter på jorden med resultat av ökad växthuseffekt vilket leder till påverkan av det som specifikt rör förutsättningar för olika arters överlevnad på jorden. Det rör exempelvis problem för isbjörnarnas möjligheter att överleva i Arktis med ökande temperaturer i såväl luft som vatten, vilket gör att havsisarna delvis försvinner vilket i sin tur utgör förutsättningen för isbjörnens möjligheter att jaga. Vidare förändras livsvillkoren för insekter, bin, sälar, koalor etc. på grund av faktorer som människans anspråk på mark för odling, behov av energi och mineraler för att upprätthålla och utveckla en ökad levnadsstandard för en ökande befolkning i världen m. m. Det rapporteras att ungefär en million arter på jorden av hotas av utrotning genom människans sätt att leva och berör därmed också ekonomi och livskvalitet för människan. Betydelsen för och hotet mot biologisk mångfald på jorden blir därför centralt för människans överlevnad. Med anledning av beskrivet problemområde görs därför denna studie som ett aktionsforskningsprojekt där forskare tillsammans med verksamma förskollärare och lärare i undervisning utvecklar och bedriver forskning för att utröna möjligheter för elever att utveckla kunskaper och olika handlingsinriktade förmågor rörande biologisk mångfald i ett globalt hållbarhetsperspektiv. Syftet med forskningsprojektet är därför att undersöka hur undervisning i förskola och grundskola kan utvecklas och förstås utifrån vetenskaplig kunskap rörande globala hållbarhetsfrågor i relation till etiska, ekonomiska, sociala och naturvetenskapliga perspektiv med ett speciellt fokus mot elevers oro och möjligheter rörande hotet mot biologisk mångfald.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer