Forskningsprojekt: Bedömningspraktiker i utveckling

Projektledare
Gunn Nyberg
Deltagare
Anna Teledahl
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med detta forskningsprojekt är att bidra med kunskap om hur olika bedömningssituationer på olika sätt utgör möjligheter för gymnasieelever att visa sitt kunnande i ämnena svenska och matematik.
Projektet är ett samarbete mellan Gunn Nyberg, Anna Teledahl och tre lärare som undervisar i svenska och matematik på en gymnasieskola i Dalarna. Projektet består av två delar, en del där underlag som används för att dra slutsatser om gymnasieelevers kunskaper och förmågor samlas in och analyseras och en del där vi intervjuar elever som producerat underlagen. De frågor som projektet avser besvara är dels vilket kunnande som eleverna ges möjlighet att visa i de examinerande uppgifterna, dels vilket kunnande de visar. Därtill avser projektet undersöka elevernas olika sätt att uppfatta de uppgifter eller frågor som konstituerar den aktuella examinerande uppgiften
Nyckelord
Bedömning, prov, kunnande
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Matematikdidaktik
Svenska
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna