Forskningsprojekt: Värdighet och anständighet på jobbet - den sällan sedda hotellstäderskan

Projektledare
Maria Thulemark
Deltagare
Tara Duncan
Susanna Heldt Cassel
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Denna studie fokuserar på yrkesgruppen hotellstädare vilken till stor del utgörs av kvinnor och utlandsfödda med
begränsade möjligheter till inflytande över sitt eget arbete samt sin övergripande arbetslivssituation. Studien
kommer utveckla ny kunskap om möjligheter för välbefinnande och säkra arbetsmiljöer för städpersonal på
hotell i Sverige genom kvalitativ forskning. Vi närmar oss vår forskning med ett intersektionellt perspektiv som
tar hänsyn till genus, maktförhållanden och hierarkier på arbetsplatser såväl som i samhället i stort.
Syftet med denna studie är att analysera och förstå arbetslivssituationen och arbetsmiljön hos hotellstäderskor
med tonvikt på värdighet och anständigt arbete. Vi kommer att ställa ett antal forskningsfrågor kopplade till hur
städning organiseras i den svenska hotellsektorn; vilka interna och externa faktorer som påverkar hur detta
arbete organiseras, hanteras och genomförs samt hur hotellstäderskor upplever sin arbetssituation. Slutligen
frågar vi vilka faktorer som påverkar upplevelsen och erfarenheten av makt, kontroll och välbefinnande hos
städpersonalen på hotell.
Studien kommer att använda kvalitativa metoder i två faser. Fas ett kommer att bestå av semistrukturerade
intervjuer med chefer vilka fokuserar på ledarskap, arbetsutveckling, lagstiftning, värdighet och digitalisering av
arbetsprocesser. Fas två kommer att involvera deltagande observation där forskarna aktivt kommer att delta i
respondenternas arbete. Denna metod gör det möjligt för forskare att få förtroende samt observera handlingar
och kroppsspråk, vilket säkerställer större insikt i olika arbets- och förhållningssätt. Projektet kommer att stöttas
av en branschledd referensgrupp samt ingå i internationella samarbeten för att säkerställa etisk praxis och
relevanta resultat. Projektet förväntas genom sina även bidra med kunskap som kan komma andra
branscher och samhällsfunktioner till gagn.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Turismvetenskap
Kulturgeografi
Finansiärer
FORTE