Forskningsprojekt: Fortbildning för den reflekterande praktikern: Gymnasielärare tänker om och arbetar med likvärdighetsfrågor i den praktiska undervisningen

Projektledare
Deltagare
Mikael Berg Hedström
Anders Persson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forsknings- och utvecklingsprojektet ”Fortbildning för den reflekterande praktikern” bygger vidare på det lokala praktikutvecklingsprogram om lärares uppdrag i tider av förändrad statlig styrning som genomfördes i nära samverkan med Leksands gymnasium hösten 2021. I förlängningen av detta arbete utryckte både de medverkande lärarna och skolledningen hur de önskade arbeta vidare med en fortbildningsinsats som var riktad mot likvärdighetsfrågor i den egna praktiska undervisningen. Innehållsligt består projektet av en kombination av forskningsbaserade inspel, kollegiala samtal och konkreta försök att omsätta nya sätt att agera i den egna undervisningspraktiken.

På en övergripande nivå är projektet utformat med avsikt att söka möta läraren som en professionell reflekterande praktiker. De inspel vi som forskare planerat utgår således inte från någon på förhand given rekommendation om hur lärarna borde agera i varje enskild didaktisk situation. Vår ambition är snarare att utforma fortbildningsinsatsen på ett sådant sätt att det kan tänkas bidra till att bredda och fördjupa de medverkande lärarnas gemensamma förståelse av hur likvärdighetsrelaterade kan hanteras i den egna undervisningen.

Sammantaget är projektet därmed både tänkt att lämna ett viktigt bidrag till den skolutvecklingsinsats som Leksands gymnasium just nu befinner sig i, och bidra med nya vetenskapligt systematiserade kunskaper och erfarenheter om hur en specifik form av fortbildningsinsats kan bidra till den professionella lärarens möjlighet att praktiker. Det vetenskapliga syftet handlar om att undersöka hur den genomförda lärarfortbildningsinsatsen – med dess säregna kombination av forskningsinitierade tankebegrepp och kollegiala samtal – svarar mot lärarnas möjligheter att agera som reflekterande praktiker. Ytterst finns i det en övergripande strävan att generera ny kunskap om hur fortbildning för den reflekterande praktikern kan utformas.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Historia
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna
Publikationer