Forskningsprojekt: Skillnader i mortalitet och sjuklighet hos patienter som drabbas av ett tidskritiskt tillstånd mellan mark- och luftburen ambulanssjukvård - en beskrivande och jämförande studie.

Projektledare
Anneli Strömsöe
Deltagare
David Summermatter
Björn Äng
Hans Blomberg, Uppsala Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Patienter som drabbas av ett tidskritiskt medicinskt tillstånd kräver snabb prehospital bedömning och behandling och oftast snabb transport till definitiv vård. Detta kan vara avgörande för patientutfallet. För att minimera tiden från bedömning till behandling, vilket sänker dödligheten och sjukligheten, är det viktigt med en välkoordinerad vårdkedja. En effektiv användning av mark- och luftburen ambulanssjukvård är viktigt i en sådan vårdkedja.

Syftet med projektet är att beskriva om skillnader föreligger i mortalitet och sjuklighet, bedömning och behandling av två tidskritiska tillstånd, traumatisk hjärnskada (THS) och akut myokardinfarkt (MI) hos patienter som bedömts av markburen respektive luftburen ambulanssjukvård.

Projektet består av en beskrivande observationsstudie och en jämförande kohortstudie. Inklusionskriterier är patienter som anses drabbas av THS och akut MI, som behandlas av markburen eller luftburen ambulanssjukvård i regionerna Uppsala, Jämtland och Dalarna.

Resultaten förväntas ligga till grund för ytterligare studier som syftar till att optimera användningen av markburen och luftburen ambulanssjukvård.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer