Forskningsprojekt: Värdigt liv och välbefinnande i äldreomsorgen – de äldres perspektiv.

Projektledare
Lena Marmstål Hammar
Deltagare
Charlotte Roos
Anna Swall
Anne-Marie Boström, NVS Karolinska Institutet
Bernice Skytt, Högskolan í Gävle
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Den nationella värdegrunden i äldreomsorgen anger att äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden ska ges möjlighet att leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande. För att uppleva ett värdigt liv är det viktigt att de äldres självbestämmande, integritet och delaktighet respekteras. Det är vidare viktigt att de äldre får ett gott bemötande och att de insatser som utförs är individanpassade och av god kvalitet. För att uppleva välbefinnande är det viktigt att de äldre upplever trygghet och meningsfullhet.

Många av de personer som bor på vård- och omsorgsboenden är multisjuka och har stora behov av vård- och omsorg. I tidigare forskning samt i Socialstyrelsens årliga enkätundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? har det visat sig att många äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden är missnöjda med sina möjligheter att påverka sin dagliga vård- och omsorg trots att den nationella värdegrunden syftar till att tydliggöra vikten av att detta. Då det finns ett behov förbättringsinsatser gällande värdigt liv och välbefinnande syftar projektet till att:
- Beskriva äldre personers, som bor på vård- och omsorgsboenden, uppfattning om och upplevelser av vad som befrämjar ett värdigt liv och välbefinnande.
- Undersöka äldre personers, som bor på vård- och omsorgsboenden, uppfattning om värdigt liv och välbefinnande samt vilka faktorer (personalens bemötande, inomhus-utomhus-måltidsmiljö, ålder, kön, självskattad hälsa samt demenssjukdom) som har samband med uppfattningen.
- Undersöka äldre personers, som bor på vård- och omsorgsboenden, uppfattning om vilka effekter en intervention gällande att omsätta den nationella värdegrunden i praktiken har gällande empowerment och person-centrerat klimat.

Både kvalitativ och kvantitativ metod kommer att användas och projektets fokus är att kunskapen som genereras ska kunna användas för att arbeta med förbättringsinsatser gällande värdigt liv och välbefinnande på vård- och omsorgsboenden.
Nyckelord
Värdighet, Välbefinnande, Särskilt boende, Äldre personer
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer