Forskningsprojekt: Lärares uppdrag i tider av förändrad statlig styrning

Projektledare
Deltagare
Mikael Berg Hedström
Anders Persson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det senaste decenniet har gymnasieskolan haft till uppgift att implementera nya läroplaner, kursplaner och kunskapskrav. Dessa förändringar har väckt en rad olika frågor om läraruppdragets innebörd: På vilka sätt erfar, förstår och omformar lärare de uppdrag de är satta att förvalta? Vilka avvägningar behöva vi exempelvis göra i relationen mellan värdegrundsuppdrag, programmål och ämnesplaner?

De kommande åren står alla som verkar inom gymnasieskolan ännu en gång inför ett antal förändrande nationella riktlinjer. Under våren arbetar Skolverket exempelvis med att justera mål och kunskapskrav för de flesta av gymnasiets skolämnen. Allt tyder dessutom på att dessa förändringar sammanfaller med (åter-)införandet av ämnesbetyg på gymnasiet.

Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan har vi, Anders Persson och Mikael Berg vid Högskolan Dalarna, tillsammans med Leksands gymnasium, sökt och erhållit medel från Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) för att genomföra ett lokalt praktikutvecklande forsknings- och skolutvecklingsprojekt på temat lärares uppdrag i en tid av förändrad statlig styrning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Historia
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna