Forskningsprojekt: Lärares bedömningspraktik i två olika SO-ämnen – erfarenheter, utmaningar och möjligheter

Projektledare
Deltagare
Mikael Berg Hedström
Anders Persson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet ”Lärares bedömningspraktik i två olika SO-ämnen – erfarenheter, utmaningar och möjligheter” har både ett skolutvecklingsfrämjande och ett forskningsinriktat motiv. Vår ambition är således att både skapa underlag för vidare professionsutveckling och ett utrymme för att fördjupa förståelsen av lärares arbete med bedömningsfrågor.

I tidigare ämnesdidaktisk forskning om lärares bedömningspraxis inom SO-ämnen märks en betydande övervikt för de studier som ytterst hanterat lärares arbete i termer av ett implementeringsproblem. I det här projektet närmar vi oss istället frågan om lärares bedömningspraktik genom att ta avstamp i lärares egna berättelser och erfarenheter. Våra två övergripande forskningsfrågor är således:

- Hur hanterar lärare ämnesvertikala glapp i relation till bedömning?
- Hur löser lärare specifika frågor knutna till bedömning och ämnesvertikala glapp?

Det tilltänkta projektet består av två steg. Först avser vi att inventera utmaningar som framträder i lärarnas berättelser om sin egen bedömningspraktik. Med dessa lärarerfarenheter som grund formulerar vi sedan ett antal ”case”. I ett andra steg erbjuds lärare i kollegiala grupper att diskutera hur de själv hade hanterat dessa ämnesspecifika och bedömningsrelaterade dilemman.

Slutligen försöker vi som forskare, utifrån båda dessa olika typer av berättelser, identifiera ett antal skilda lärarstrategier. Vår förhoppning är således att de olika typer av kollegiala lärar-samtal som initieras inom ramen för detta projekt skall kunna bidra med att synliggöra hinder och möjligheter i lärares bedömningspraktik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Historia
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna