Forskningsprojekt: Socialt entreprenörskap i Dalarna

Projektledare
Carin Nordström
Deltagare
Serena Barakat
Björn Blomqvist
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Dalarna behöver sociala entreprenörer, växande sociala företag och social innovation för att möta de samhällsutmaningar länet står inför som t ex omställning till en grön samhällsutveckling, ökad tillgång till kompetens och arbetskraft, en breddad arbetsmarknad som ett sätt att lösa utanförskap, utmaningarna med en åldrande befolkning, integration och inkludering av nyanlända, ökade skillnader i hälsa och ökad psykisk ohälsa bland ungdomar och vuxna.

Region Dalarna ska i samverkan med Coompanion Dalarna, Fornby Folkhögskola, Högskolan Dalarna och Samarkand2015 utveckla och lyfta fram sociala entreprenörer och sociala företag så att de kan bidra till att lösa morgondagens samhällsutmaningar och de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans med offentliga och privata aktörer ska vi skapa en regional plattform för ett starkt innovations- och tillväxtklimat för sociala entreprenörer och sociala företag.
Utifrån en stor bredd av aktiviteter ska projektet bl a; inkludera sociala företag i regionens tillväxtarbete, kommunicera nytta och möjligheter med socialt entreprenörskap, kompetensförstärka företagen, skapa förutsättningar för partnerskap och affärsmöjligheter med offentliga och privata aktörer, involvera och kompetensförstärka företagsfrämjarna, utveckla och “marknadsföra” alternativa finansieringsformer samt säkerställa ett långsiktigt tillflöde av sociala entreprenörer genom utbildning av UF-företagare (Ung Företagsamhet) samt en grundutbilding i socialt företagande på Fornby Folkhögskola.
Uppdrag

Högskolan Dalarna ska bidra till följande aktiviteter och verksamheter i projektet:
• Inventera, kartlägga och lära känna de sociala företagen.
Nyckelord
Socialt entreprenörskap, innovation, socialt företagande
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Entreprenörskap och innovationsteknik
Finansiärer
Region Dalarna
Tillväxtverket