Forskningsprojekt: Jag, samhället och framtiden – undervisning i samhällskunskap och historia bland elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program

Projektledare
Deltagare
Mikael Berg Hedström
Anders Persson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskningsprojektet kan sägas ha två motiv: Det första syftet är knutet till skolutveckling och formandet av praktiknära material för vidare fortbildning. Det andra syftet handlar om att bidra med ett angeläget kunskapsbidrag till forskningen om värdegrundsfrågor i skolan. Vår ambition är således att projektet skall ge möjligheter till konkret professionsutveckling och fördjupad förståelse för arbetet med värdegrundsfrågor i enskilda skolämnen.

Tidigare ämnesdidaktisk forskning runt skolans medborgarbildande funktion har framförallt riktats mot de studieförberedande programmens elever. När de yrkesförberedande eleverna uppmärksammats i detta sammanhang, har studierna istället företrädelsevis kretsat runt frågor om klass, genus och etnicitet. I det här projektet ämnar vi istället närma oss denna tematik ur ett mer skolnära ämnesdidaktiskt perspektiv. Den övergripande forskningsfrågan är:

- Hur olika didaktiska val runt ämnesundervisningens form och innehåll i två specifika skolämnen, svarar an mot elevers föreställningar om framtiden: Om egna livsmöjligheter, den egna hemorten och deras uppfattningar om samhällets utveckling i övrigt.

Det tänkta skolutvecklings- och forskningsprojektet kommer att genomföras som en learning study i två steg. Det första steget genomförs seminarier med lärare där projektets tematik berörs. Det andra steget handlar om att formulera, genomföra och utvärdera undervisning med avseende på elevers sätt att se på sig själva och samhället. Vår avsikt är slutligen att generera ett antal praktikgenererade strategier för hur lärare kan arbeta för att bidra till elevers vidgade sätt att se på sig själva och samhället. Dessa verksamhetsnära strategier torde således, i likhet med tidigare studier som är genomförda av de deltagande forskarna, kunna användas för både utvecklingsarbete vid skolor och högskolans utbildningar (Berg 2014, Persson 2017; Berg & Persson 2020).
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Historia
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna
Publikationer