Forskningsprojekt: Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomiskt effektivitet

Projektledare
Lena Nerhagen
Deltagare
Daniel Brandt
Johanna Jussila Hammes, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Sverige har ett decentraliserat förvaltningssystem där den regionala nivån under de senaste 20 åren fått ett ökat ansvar för genomförandet av miljö- och tillväxtpolitiken. Regeringen har under senare år, genom Energimyndigheten, ökat finansieringen och stödet till energi- och klimatarbetet på denna förvaltningsnivå. Parallellt med detta har kraven på samhällsekonomisk effektivitet i miljömålsarbetet ökat. Det senare innebär i ett land som Sverige, med stora geografiska skillnader, att åtgärder för att nå uppsatta miljömål kan behöva variera
mellan olika delar av landet. Syftet med detta projekt är att undersöka vad den ökande regionaliseringen betyder för möjligheten att genomföra en samhällsekonomisk effektiv politik. Vi fokuserar på arbetet som nu pågår med att nå fossilfria transporter eftersom det finns en målkonflikt mellan tillgänglighet och klimatåtgärder som skiljer sig åt i olika delar av landet.
Nyckelord
Multi-level governance, flernivåstyrning, samhällsekonomisk effektivitet
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Nationalekonomi
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer