Forskningsprojekt: Patientsäkerhet på akutmottagning - fokus på antal patienter per sjuksköterska och uteblivna omvårdnadsåtgärder

Projektledare
Katarina Göransson, Medicin Solna Karolinska Institutet
Deltagare
Lena Berg
Maria Amritzer, Medicin Solna Karolinska Institutet
Carolin Nymark, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Doktorandprojekt som fortsätter från mitt avhandlingsarbete. Vi har en hypotes att korttidsmortaliteten till följd av akutmottagningscrowding som identifierades i mitt fjärde delarbete delvis beror på uteblivna omvårdnadsåtgärder (missed nursing care) och att antalet patienter per sjuksköterska (RN-to-patient ratio) påverkar möjligheten att utföra relevant omvårdnad på akutmottagningen. Under hösten 2019 utfördes den första datainsamlingen i detta doktorandprojekt, där vi gjort en nationell kartläggning av RN-to patient ratios på alla sjukhusbundna akutmottagningar (N=62), där de i en punktprevalensmätning fick rapportera in antal närvarande sjuksköterskor, undersköterskor och patienter varje timme under ett dygn. Deltagarantalet i denna datainsamling uppgick till 89 % (n=55). Detta delarbete görs tillsammans med docent Åsa Muntlin Athlin vid Uppsala universitet. Delarbete II består av enkät rörande uteblivna omvårdnadsåtgärder (missed nursing care) på de två akutmottagningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset och delarbete III är en uppföljning av den nationella punktprevalensmätningen som redan genomförts, i kombination med enkäten om uteblivna omvårdnadsåtgärder. I det sista delarbetet har vi ett internationellt samarbete med professor Jonathan Drennan vid Cork University på Irland. I det arbetet kommer vi att översätta och testa ett mått för att mäta uteblivna omvårdnadsåtgärder på akutmottagning som hans forskargrupp utvecklat och som kan ses som ett komplement till den enkät om uteblivna omvårdnadsåtgärder som vi tidigare använt.
Nyckelord
patientsäkerhet, akutmottagning, uteblivna omvårdnadsåtgärder, ratios patienter per sjuksköterska
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer