Forskningsprojekt: Patientsäkerhet på akutmottagning - fokus på antal patienter per sjuksköterska och uteblivna omvårdnadsåtgärder

Projektledare
Katarina Göransson
Deltagare
Lena Berg
Maria Amritzer, Medicin Solna Karolinska Institutet
Carolin Nymark, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Avhandlingsarbete. Hypotes, baserad på resultat från tidigare forskning genomförd i forskargruppen, att korttidsmortalitet till följd av akutmottagningscrowding delvis beror på uteblivna omvårdnadsåtgärder (missed nursing care) och att antalet patienter per sjuksköterska påverkar möjligheten att utföra relevant omvårdnad på akutmottagningen.
Första delarbetet är publicerat och är en nationell kartläggning av antal patienter per sjuksköterska respektive undersköterska på alla sjukhusbundna akutmottagningar (N=62), där de via en punktprevalensmätning fick rapportera in antal närvarande sjuksköterskor, undersköterskor och patienter varje timme under ett dygn. Deltagarantalet i denna datainsamling uppgick till 89 % (n=55) och visade på stora variationer i antal patienter per sjuksköterska, från 0.3 patienter/sjuksköterska till 8.8 (medel 3.2). För undersköterskor varierade det från 1.5 patienter/undersköterska till 23.5 (medel 5.0).
Delarbete II är akutmottagningsdata från en sjukhusövergripande enkät (MISSCARE survey- Swedish version) besvarad av omvårdnadspersonal verksamma i både öppen- och slutenvård på Karolinska Universitetssjukhuset angående uteblivna omvårdnadsåtgärder. Detta resultat identifierade hög förekomst av utebliven omvårdnad. Dock är enkäten ursprungligen inte utformad för akutmottagningskontexten och det finns anledningar att tro att detta till viss del förklarar resultatet.
Delarbete III och IV kommer fokusera på att identifiera vad omvårdnadspersonal på akutmottagning anser vara nödvändig omvårdnad samt patientperspektiv på omvårdnad på akutmottagning.
Nyckelord
patientsäkerhet, akutmottagning, uteblivna omvårdnadsåtgärder, ratios patienter per sjuksköterska
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer