Forskningsprojekt: Hälsa Trygghet Lärande: Följeforskning av kommunalt utvecklingsarbete i Borlänge kommun för minskad segregation och ökad jämlikhet

Projektledare
Jessica Wide
Deltagare
Tomas Axelson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Borlänge är en kommun som är geografiskt socioekonomiskt och etniskt segregerad. Kommunen har under de senaste åren med stöd av statistik kartlagt detta och fattat beslut om hur kommunen ska arbeta för att öka den sociala hållbarheten för borlängeborna. Målet är att det inte ska finnas orättfärdiga skillnader i livsvillkor för de som bor och lever i kommunen. Tre prioriteringar har formulerats i form av allas rätt till jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande. Utifrån dessa tre prioriterade områden har kommunen initierat ett tvärprofessionellt utvecklingsarbete för sin samverkan inom kommunorganisationen. Det övergripande målet för Borlänges utvecklingsarbete är att bidra till långsiktig social hållbarhet och säkra jämlik tillgång till hälsa, trygghet och lärande för alla barn i kommunen oavsett bakgrund. Utvecklingsarbetet utgår från två F-6:skolors upptagnings-områden (Nygårdsskolan och Tjärnaskolan), i relation till vilka tvärprofessionella team med representationer från berörda professioner inom kommunens verksamheter (HTL-team)inrättas.
Följeforskningsprojektet har till uppgift att följa kommunens utvecklingsarbete genom att enligt följeforskningens principer balansera mellan stöd, styrning och ”störning”. Med hjälp av vedertagna kvalitativa forskningsmetoder följs pilotprojektet av en grupp forskare som bidrar till stöd, reflektion och kritisk granskning av den metodutveckling som sätts igång i detta pilotprojekt.
De frågor som projektet ställer sig är på vilket sätt den ökade samverkan underlättar alla barns rätt till ökad hälsa, trygghet och lärande, hur de familjer som får stöd genom de tvärprofessionella teamen uppfattar att stödet hjälpt dem, vilka jämförelser som kan göras mellan Borlänge kommuns utvecklingsarbete och andra liknande utvecklingsarbeten nationellt och internationellt samt hur Borlänge kommuns utvecklingsarbete kan bidra till ny kunskap om effekter mot segregation och ojämlikhet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Sociologi
Finansiärer
Borlänge kommun
Publikationer