Jessica Wide

Personlig presentation av Jessica Wide

Fil dr
Sociologi Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor sociologi
Sociologi Institutionen för kultur och samhälle

Jag arbetar som lärare och forskare i sociologi. Min undervisning sker framförallt på samhällsvetarprogrammet och socionomprogrammet. 

Jag är kursansvarig för kurserna socialpsykologi, gruppdynamik och organisation samt examensarebete i sociologi

Bakgrund

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2011 på avhandlingen Innerlighetens tid. En sociologisk undersökning av intimitet och senmodernitet. Avhandlingen är en teoretisk analys av den ökade användningen av intimitetsbegreppet inom sociologisk forskning och dess betydelse och relevans för relationer och emotioner i vår samtid.

Mina forskningsintressen rör sig inom fältet socialpsykologi och mikrosociologi. Jag är rärskilt intresserad av människors nära relationer och vardagslivets socialpsykologi. Jag har också ett intresse av sociala relationer inom arbetslivet och särskilt vad gäller den offentliga sektorns särdrag, värdegrund, ledning, styrning samt den gruppdynamik och den sociala påverkan som sker inom detta särskilda fält av arbetslivet. Denna typ av forskning bedriver jag genom en praktiknära forskningsansats i samverkan mellan högskolan och kommuner i länet. 

Jag arbetar på Högskolan Dalarna sedan 2011. Jag har tidigare arbetat på Uppsala universitet och Högskolan i Skövde.

Jag har under ett par år varit tjänstledig för förtroendeuppdrag.  

 

 

Undervisning

Som lärare i sociologi undervisar jag framför allt på kurser inom samhällsvetarprogrammet och socionomprogrammet. Min undervisningar handlar framförallt om socialpsykologi samt organisation, gruppdynamik och ledarskap.