Tomas Axelson

Personlig presentation av Tomas Axelson

Proprefekt
Institutionen för kultur och samhälle
Professor religionsvetenskap
Religionsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag disputerade 2008 i ämnet religionssociologi vid Uppsala universitet och antogs 2015 som docent vid samma lärosäte. Under min akademiska verksamhet har jag innehaft många uppdrag vid Högskolan Dalarna såsom program- och programområdesansvarig, utvecklingsledare, ämnesföreträdare liksom ledamot i centrala nämnder. Jag har även varit grundare av Existentiell filmfestival. 2016 valdes jag till verksamhetsledare för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD). 2021 utsågs jag till proprefekt för institutionen för Kultur och samhälle och samma år befordrades jag till professor i religionsvetenskap.

Undervisning

Forskning

Religion, film och fördjupade världsbilder 

Mitt intresse för hur mening skapas genom filmupplevelser mynnade 2008 ut i en doktorsavhandling med titeln Film och mening. En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor. Här utvecklade jag en religionssociologisk förståelse av starka filmupplevelser och hur dessa kan ge möjligheter att personligt fördjupa grundläggande existentiella värderingar hos den enskilde biobesökaren. 

I flera påföljande forskningsprojekt har jag både konkret exemplifierat och teoretiskt förfinat modeller över de omfattande tolkningsprocesserna som pågår hos individen i samband med berörande filmupplevelser. 

På senare år har min forskning riktat in sig på interkulturella perspektiv och hur religion och livsåskådning tar gestalt i ett pluralistiskt samhälle. Denna mångfald av religiösa och sekulära världsbilder ger upphov till värderingskonflikter men också exempel på tolerans där respekt för människors grundläggande rättigheter fördjupar det demokratiska samhällets förmåga till dialog, social hållbarhet och samexistens.

Som en röd tråd i min forskning finns ett fokus på hur samhälleliga och kollektivt delade världsbilder med laddat livsåskådningsinnehåll tar gestalt i kultur och samtid och på vilket sätt individens tankar och känslor kombineras kring dessa meningsfrågor i samhället. 

Forskningsprojekt

Interkulturella diskurser i fiktion (IDIF)

Start: 2022-02-01

Forskningsprojekt

Publikationer