Forskningsprojekt: Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning

Projektledare
Anna Ehrenberg
Ann-Sofie Källberg
Åsa Muntlin- Athlin, Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap Uppsala Universitet
Deltagare
Lena Berg
Sara Skogli
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Dagens akutsjukvård är dåligt anpassad för sköra äldre med sviktande funktioner. På svenska akutmottagningar har personer över 80 år längre vårdtider än andra patienter trots att de därmed riskerar att drabbas av vårdskador som fall, uttorkning, trycksår och förvirring. Äldre personer över 65 år utgör 35 % av alla akutmottagningsbesök i Sverige och ungefär hälften blir inlagda på sjukhus. Det totala antalet akutmottagningsbesök har de senaste åren ökat och uppgick till 2,5 miljoner besök år 2015. Samtidigt ökar den äldre befolkningen snabbt och därför finns det anledning att tro att antalet äldre som söker vård på akutmottagningar kommer att öka i framtiden. Det är inte känt hur många äldre som räknas som sköra i svensk akutmottagningsvård, men 20-60 % antas vara sköra och därmed särskilt sårbara i samband med akutbesök i sjukvården, vilket skulle innebära ungefär nära en halv miljon sköra äldre årligen i ett nationellt perspektiv. Dessa patienter har hittills fått lite uppmärksamhet och det saknas etablerade och enhetliga metoder för att bedöma deras behov inom akutsjukvård. En tidig identifiering och ett anpassat omhändertagande av sköra äldre kan minska risken för onödiga komplikationer och vårdskador samt öka förutsättningarna för att bevara den fysiska och mentala funktionsförmågan, vilket kan vara helt avgörande för äldre personers möjlighet att fortsatt klara det dagliga livet utan ökade vård- och omsorgsinsatser. Ett validerat instrument, FRESH (FRail Elderly Support researcH), har utvecklats för att identifiera sköra äldre i svensk akutmottagningsvård. Dock är det testat i begränsad skala. Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att beskriva förekomsten av sköra äldre på akutmottagning och studera om en tidig identifiering av sköra äldre kan korta vårdtiden och förbättra omhändertagandet på akutmottagning och fortsatt under vårdtiden på sjukhus.
Nyckelord
akutmottagning, sköra äldre, emergency department, frail older people
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Region Dalarna
Regionala Forskningsrådet Uppsala - Örebro regionen
Publikationer