Forskningsprojekt: Övergången från idrottslärarutbildning till lärarpraktik

Projektledare
Erik Backman
Deltagare
Gunn Nyberg
Mikael Quennerstedt, Örebro universitet
Björn Tolgfors, Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I detta projekt är vi intresserade av hur utbildningsinnehåll i lärarutbildning framställs och förändras i övergången mellan universitetsstudier till läraryrket. Enligt viss forskning har lärarutbildning liten påverkan på hur undervisningen i skolan utformas för nyutbildade lärare, medan annan forskning visar att utbildningens roll för bla lärande av goda ämneskunskaper och ett undersökande arbetssätt är betydelsefull för framgång i läraryrket. Ett område där kunskapen om lärarutbildningen är särskilt eftersatt är inom utbildning av lärare i idrott och hälsa. Forskningen om idrottslärarutbildningens betydelse för skolämnet idrott och hälsa visar samma tudelning som för lärarutbildning i allmänhet. Å ena sidan visar vissa studier att studenters tidigare erfarenheter av tex tävlingsidrott bidrar starkt till att undervisningen dels inte stämmer överens med målen i kursplanen för ämnet idrott och hälsa, dels att den inte vänder sig till alla elever. Å andra sidan visar andra studier om bla erfarenheter från problemlösning i kurser samt från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) att idrottslärarutbildningen har stor betydelse för hur studenter socialiseras in i yrket.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer