Forskningsprojekt: Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet

Projektledare
Farhana Borg
Deltagare
Johan Borg
Niklas Gericke, Karlstads universitet
Ingrid Pramling Samuelsson, Gothenburg University
Mikael Winberg, Umeå University
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med denna studie är att bidra till utveckling av pedagogiska metoder som underlättar förskolebarns lärande för hållbarhet. Studien kommer att undersöka barns medvetenhet om hållbarhet under sitt sista år på förskolan samt förskolelärarnas pedagogiska metoder för att utbilda barnen för hållbarhet. Vidare kommer sambanden mellan förskolebarns medvetenhet om hållbarhet, förskollärares pedagogiska metoder och ekocertifiering att studeras.
I studien kommer 403 förskolebarn, 584 förskollärare, och 50 förskolerektorer från 25 eko-certifierade och 25 icke-ekocertifierade förskolor att delta utifrån ett nationellt urval. Studien kommer att använda kvantitativa forskningsmetoder för att samla in och utvärdera förskolebarns medvetenhet om hållbarhet. Vidare kommer kvalitativa forskningsmetoder användas för att samla in information från förskollärare och förskolechefer. För att samla in generaliserbara data från förskolebarnen kommer en bildbaserad enkät utvecklas. Den kommer utgå från sociala och kognitiva inlärningsteorier samt inkludera illustrationer, smileys och föremål för att representera svarsalternativ.

Projektet kommer att bidra med ny kunskap om betydelsen av att på ett medvetet sätt integrera utbildning för hållbarhet i den dagliga pedagogiska verksamheten samt effektiva pedagogiska metoder för lärande för hållbarhet. Detta är viktigt ur både svenskt och internationellt perspektiv. Unesco:s handlingsprogram ”Utbildning 2030” lyfter fram behovet av att undersöka effekterna av att utveckla utbildning för hållbarhet, vilket till dags dato helt saknas på förskolenivå såväl i Sverige som internationellt, och som den här studien också kommer bidra till.
Nyckelord
early childhood education, eco-certified preschool, pedagogical practices, sustainability, learning
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer