Forskningsprojekt: Personcentrerad primärvård för patienter med gikt i primärvården - utveckling och utvärdering av ett stödprogram för implementering av evidensbaserad och personcentrerad vård

Projektledare
Anna Svärd, CKF Landstinget Dalarna
Deltagare
Malin Tistad
Lars Wallin
Ulrika Bergsten, Region Halland
Helene Sedelius, CKF Landstinget Dalarna
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Endast en minoritet av personer med gikt får effektiv behandling, trots att förebyggande behandling med urinsyrasänkande läkemedel är enkel, billig och effektiv. Det beror troligen på såväl bristande kunskap och resurser i primärvården som otillräcklig kunskap och motivation hos patienterna. I Storbritannien har sjuksköterskeledda giktmottagningar visat mycket goda resultat.

Gikt orsakas av förhöjd urinsyranivå i blodet, vilket ger kristallbildning med smärtsamma attacker med svullna leder. Gikt drabbar 1,8 % av befolkningen, och hela 7% av män 70-79 år. Det blir allt vanligare, sannolikt beroende på ökande ålder och vikt i befolkningen. Patienter med gikt har ökad sjukfrånvaro och antalet dagar de vårdas på sjukhus på grund av gikt ökar.
Syftet med studien är att utveckla och utvärdera en strategi för att stödja införandet av personcentrerad vård för personer med gikt i enlighet med Läkemedelverkets nyligen publicerade riktlinjer, och därmed minska antalet giktattacker och öka livskvalitén för den enskilda patienten.

I en första fas genomförs intervjuer med personal och patienter med gikt, för att öka kunskapen om hinder och möjliggörande faktorer för behandling av gikt i enlighet med riktlinjer. Baserat på resultaten utvecklas en strategi för hur patienterna kan erbjudas evidensbaserad, personcentrerad vård. I en andra fas testas och utvärderas strategin i en pilotstudie på fyra primärvårdsenheter, avseende patientutfall och följsamhet till riktlinjer.

Projektet genomförs i samarbete mellan Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
Reumatikerförbundet