Forskningsprojekt: Implementering av internationellt etablerad metod för minskade kemiska risker på svenska arbetsplatser

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Deltagare
Gunnar Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den grundläggande iden för projektet är att lära från och ta tillvara det arbete som gjorts internationellt framförallt i Holland men också i Finland med målet att förbättra riskbedömningar för kemiska arbetsmiljörisker genom att utveckla och använda teoretiska modeller för ändamålet. Stoffenmanager som utvecklats med stöd från Dutch Ministry of Social Affairs and Employment är en av de mer etablerade vilken nu används i flera länder i Europa. Stoffenmanager baseras på resultaten från ett omfattande och långvarigt internationellt forskningsarbete som presenterats i ett flertal vetenskapliga artiklar.

I en kunskapsöversikt från arbetsmiljöverket konstateras att betydligt fler insjuknar och dör i cancer, hjärt-kärl och lungsjukdomar än vad som återfinns i statistiken över godkända arbetssjukdomar. En betydande del av detta kan härledas till exponering för kemiska riskfaktorer i arbetet. På pappret är det svenska regelverket starkt för att skydda mot negativa hälsoeffekter på grund av exponering för kemiska hälsorisker men i praktiken syns dock effekterna av kraven på exponeringsbedömningar i mycket begränsad omfattning särskilt i små och medelstora företag.

Syftet är att samla in erfarenheter från implementering i andra länder, informera och diskutera med viktiga aktörer i Sverige samt i samverkan låta några mindre och medelstora företag genomföra riskbedömningar med Stoffenmanager. Resultatet blir ett förslag till hur en implementering kan ske i det svenska arbetsmiljöarbetet.
Nyckelord
Riskbedömning, kemiska ämnen, arbetsmiljö
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
AFA Försäkring
Publikationer