Forskningsprojekt: (Hur uppfattar studenter) Rörelse som ämneskunskap inom idrottslärarutbildningen?

Projektledare
Deltagare
Erik Backman
Gunn Nyberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det finns idag en stor kunskapsbas som visar att det inte är tydligt vad elever ska lära sig i ämnet idrott och hälsa och att ämnet till stor del består av idrottsaktiviteter vars utformning präglas av idrottsrörelsens tränings- och tävlingslogik (se bla Larsson & Karlefors 2015). För idrott och hälsa, liksom för många andra skolämnen, är lärarutbildningen en av referenspunkterna för ämnets utformning (se bla Kirk 2010). I det här projektet vill vi undersöka om och hur motsvarigheten till idrottsämnets svaga lärandefokus på skolnivå tar sig uttryck inom lärarutbildningen. Mer specifikt är vi intresserade av studenternas uppfattning om vad de, och i förlängningen eleverna, skall kunna avseende den del av ämneskunskapen i lärarutbildningen såväl som i skolämnet idrott och hälsa som handlar om rörelsepraktiker. Det är ett kunskapsområde som visat sig vara komplext, otydligt och mångfacetterat (se bla Backman & Pearson 2016b). Syftet med föreliggande projekt är därför att undersöka hur studenter inom ämneslärarutbildningen med inriktning idrott på Högskolan Dalarna uppfattar rörelsepraktiker som kunskapsområde. Mer specifikt kommer följande frågor att ställas:
1. Vad uppfattar studenterna att de ska kunna inom rörelsepraktiker under sin utbildning?
2. Hur förstår studenterna examinerande uppgifter i rörelsepraktiker under sin utbildning?
3. Vilka föreställningar har studenterna om sitt kommande uppdrag i att undervisa i och om rörelsepraktiker i skolan
Nyckelord
Idrott och hälsa, lärarutbildning, kunskap, rörelse, Physical Education, Teacher Education, content knowledge, movement
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer