Forskningsprojekt: Musikalisk interaktion i förskolan

Projektledare
Jenny Isberg
Juvas Marianne Liljas
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet syfte är att skapa en djupare förståelse för musikens funktion i förskolemiljön när det gäller barns utveckling och lärande. Mer specifikt ämnar projektet bidra till hur förskolornas musikdidaktiska miljöer kan utvecklas. Med utgångspunkt i det som forskningen identifierar som ”kommunikativ musikalitet” ägnar projektet uppmärksamhet åt att nyansera hur musikalisk interaktion kan bidra till en gynnsam utveckling av barns lärande. Genom observationer och intervjuer söker projektet kartlägga förekomsten av planerade och spontana moment samt identifiera kunskaper och kompetenser i den aktuella förskolemiljön. Teorier om barns inlärnings- och pedagogers undervisningsstrategier ligger till bas och uppmärksammar även hur barns receptivitet varierar. De kunskapshöjande faktorerna baseras på seminarier och kollegiala samtal med extern handledning som en grund för att utveckla didaktiska moment. Partnerskolan får i dialog med forskarna reflektera kring musiken som resurs i förskolans pedagogiska planering och konkretisera betydelser av ett forskningsförankrat musikdidaktiskt arbetssätt.
Nyckelord
Förskollärare, interaktion, musikdidaktik, pedagogisk resurs
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna
Publikationer