Forskningsprojekt: Varför söker äldre personer akutsjukvård? Orsaker, omständigheter och förklaringar

Projektledare
Lena Dahlberg
Pär Schön, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms universitet
Deltagare
Anna Ehrenberg
Mahwish Naseer
Johan Fastbom, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms universitet
Katarina Göransson, Karolinska Sjukhuset
Lennarth Johansson, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms universitet
Mats Thorslund, Aging Research Center Karolinska Institutet & Stockholms universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Under senare år har det skett en dramatisk minskning av institutionsbaserad vård och omsorg för äldre personer i Sverige, en utveckling främst driven av besparingsskäl och en uttalad hemmaboendeideologi. Detta har medfört att även mycket sköra äldre personer numera bor och vårdas hemma istället för på institution.
Allt fler äldre personer söker vård vid landets akutmottagningar. Sjukhusens akutmottagningar är det enda alternativet i vård- och omsorgssystemet som är tillgängligt dygnet runt. Miljön på akuten är dåligt anpassad för äldre patienter. Långa väntetider riskerar att förvärra hälsoproblemen. Det finns indikationer på att en stor andel av de akutbesök som görs av äldre personer skulle kunna undvikas genom förebyggande insatser eller genom omhändertagande på annan vårdnivå.
Vilka äldre personer är det som söker vård vid akutmottagningarna? Och varför? Vad kännetecknar dem? Det övergripande syftet med projektet är att studera orsaker, omständigheter och förklaringar till att äldre personer (80+) söker vård vid akutmottagning på sjukhus.
Forskning rörande äldre personer i akutsjukvården har i huvudsak följt patienterna efter besöket på akutmottagningen, med fokus på dem som blir inskrivna i slutenvården och vad som händer efter utskrivning från sjukhuset. Betydligt mindre uppmärksammat är vad som händer innan de kommer till akuten. Det saknas grundläggande kunskaper om de bakomliggande orsakerna till att det görs närmare 1 miljon akutsjukvårdsbesök årligen av äldre personer i Sverige.
Bristen på kunskap är att ingen enskild databas har heltäckande information. I det här projektet kommer vi använda flera register samt genomföra en intervjustudie med akutsökande äldre personer vid två akutmottagningar. Intervjuerna kommer att ge detaljerad information om vad de äldre själva ser som orsaker till besöket på akutmottagningen, vilka vård- och omsorgsinsatser de har och deras erfarenheter av kontakter med sjukvårdssystemet innan de sökte vård vid akuten.
Nyckelord
akutsjukvård; äldre; omsorg; , emergency care; older people; care
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Omvårdnad
Finansiärer
FORTE
Region Dalarna
Publikationer